Ostatnio komentowane:
Drogi dośrodkowe

Drogi dośrodkowe, yyghodząee z jednej półkuli mózgtvvzeehodzą po większej części przez T’lowę rdzenia tej samej strony, a się dopiero na tej wysokości rdzenia, gdzie go op Nby_przejśó do tyłyych korzonkÓw. ldtžc za włóknami czuciowemi w kierunku dośrodkowym t. j. kierunku, w którym przewodzą podnietę, powiemy, że włókna n er wów dośro d k owych, wchodzące […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Badania anatomiczne

Kora mózgowa  półkule mózgu tworzy nieregularną powierzchni? utworzoną przez liczno z a kręty (Oyrî), które oddzielone są od siebie r owkami (sulci). Kształt powierzchni Półkul jest mniej więcej w każdym mózgu ludzkim jednaki. Zakręty te i rowki rnoŻemy sobie wyobraziĆ jako powstałe przez nader znaczne pofałdowanie kory, która właśnie dzięki temu waniu ma wielką. powierzchnie. Podobnie i obfieie unaczyniona opona miękka, wnikajt}c razem z korą w głî}b rowków, ma powierzchnię znacznie powiększoną. Przebieg rowków i zakrętów na powierzehni wypukłej i medyalnej półkul mózgowych. Korn mózgowa składa się w znacznej ezeŔei z licznych włókien utworzonych przez neuroglię, tworz}cą szkielet, w którego oczkach umieszczone są komórki nerwowe oraz ich niezm iernie liczne wypustki. Już przy słabem powi ?kszeniu požnaÓ, Że komórki nerwowe ułoŻone są w stwy, które przebiegakj}} równolegle do powierzehni kory, a w których układajo się b}dŹ luźniej, bądź gęściej (ryc. 104). Budowa kory mówowej Badajt}c uwarstwowienie kory w rozmaitych (schematycznie . Siga opiera się na tem, że włókna nerwowe białej substancyi mózgu otrzymują osłonkę rdzenną nie wszystkie rÓwnoezeŚnie, lecz w różnyeh okresach żyeia płodowego i pierwszego czasu po urodzeniu. Rozwój tych włókien rdzennych odbywa się w pewnej stałej kolei w ten sposób, że włókna nerwowe należące do jednego i tego samego systemu stają się rdzennemi mniej więcej w tym samym czasłe.Wynik naszych doświadczeń na zwierzętach potwierdza i pomnaża natura, Țvykonywująe niejako analogiczne doświadczenia na ludziach. Zdarza się mianowicie dość Często, że wsku tek zmian eh or obowyeh w naezyniaeh krwionośnych mózgu, albo też pod wpływem innych procesów łntologieznyeh u le gają zniszcz eniu pewne ezęŔei mózgu. Obserwujemy wtedy za życia, podobnie jak po ekstyrpaeyi ezę4ei mózgu u zwierząt, szereg objawów, z których część, jak tam, wywołaną jest przez ubytek substaneyi mózgowej i te objawy pozostają stałymi. Porównu.jąe utratę funkeyi obserwowaną za życia z nmiejșeoyăeruepuęgniSkôlńszczenia mózgu, znalezionego przy sekeyi, tej podstawie wnioskować o czynności różnych ezęšei mózgu.Analogię do doświadczeń wykonanych metodą drażnienia tworzą przypadki ehorobowe, w których n. p. nowotwór, wychodzący z opon mózgu lub samej substaneyi mózgu, wywiera ucisk mechaniczny na korę mózgową i drażni w ten sposób ośrodki w niej zawarte, a przez to powoduje kurcze ograniczone do jednej kończyny lub ogólne drgawki, rozpoczynające się od tej kończyny. O wynikach sztucznego drażnienia kory mózgowej człowieka przy sposobności operacyi na mózgu mowa będzie niżej.Wszystkie opisane sposoby badania lokalizacyi nawzajem się uzupełniają, każda z nich przedstawia pewne niedomagania, nasuwa pewne wątpliwości, które usunąć można przez zastosowanie innych. Toteż na podstawie wyników tych badań rozważanych z ogromną ostrożnością i krytycyzmem nauka o lokalizaeyi funkcyi kory mózgrowej rozwinęła się znacznie, a nadto przysłużyła się ogromnie ludzkości dzięki temu, że poznanie umiejscowienia czynności różtrody punktowanej, gdy drugą szerszą przykłada się do obojętnego miejsca na powierzchni eiala. Rzecz oczywista, że metodą posługiwać się możemy tylko w celuyyszukania tych ośrpdkóvkory mózgowe’ które zawiadują ruchami. Wnioskowanie zaś z wyników adania tą metodą opiera się na tern, Że, skoro drażnienie danej okolicy kory mÓzgowej powoduje ruchy m. P. tej lub owej kończyny, w miejscu tem znajdują się ośrodki, od których zwyczajnie wychodzi impuls do ruchu daną kończyną. [podobne: odżywka do włosów, dieta i odchudzanie, Oliwka w żelu Johnson ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Ciałka czworacze (Corpora quadrigeminaj)

z zmysłem wzroku i słuchu i pośredniczą_y ruchach wy w oływ an yeh wrażeni ami wzr oko w e ryg. Mianowicie przednia para wzgórków zawiera ośrodki ruchowe dla mię śni gałki ocznej i mięśni wewnętrznych oka (tęczówki i ciałka rzęskowego). Drażnienie przednich wzgórków powoduje ruchy Źrenicy, oczopląs czyli drżenie gałek ocznych (nystagmus), podnoszenie powiek górnych […]

Czasowy przebieg procesów psycho-fizycznych

W badaniu procesów psy chicznych po większej części jesteśmy ograniczeni do obserwacyi introspektywnych, podmiotowych. Bardzo szczupłe są metody badania przedmiotowego tych zjawisk a do nieh należy w pierwszym rzędzie określenie ich czasowego przebiegu, czyli mierzenie t. zw. czasu świądomęj re ȚĘeyi. Czas świadomej reakcył jestto czas, który upływa od chwili zadziałania podniety na jeden z […]

Obszary kory mózgowej

W nowszych czasach stosowano i inne sposoby wyłączenia pewnych obszarów kory mózgowej, mające tę zaletę, że to wyłączenie mogło być tylko czasowe. Tu należy stosowanie na korę, mózgu rozczynu kokainy, lub miejscowe oziębienie kory (Tre ndel en b urg). Kokainizowanie lub oziębianie kory znosi jej czynIlość na czas działania kokainy względnie trwania oziębienia a nie […]

DevURL
Partnerzy serwisu: