Ostatnio komentowane:
Kolory dla lekarzy i służby zdrowia

Podobnie jak w każdym innym kraju tak sami i w naszym kraju – w Polsce poszczególne służby mundurowe mają swoje ubrania, swoją kolorystykę, która pozwala na ich odróżnienie. Co jest szczególnie ważne chociażby w momencie wystąpienia jakichś większych problemów na terenie danego miasta czy Państwa. Obywatele mogą, bowiem w prosty i wygodny sposób odróżnić służby, […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Badanie przewodzenia czucia dotyku

Badanie przewodzenia czucia dotyku szczególnie napotyka na znaczne trudności i dało wyniki dotąd niepewne. pliwości zdaje się nie ulega, że ważny udział biorą w przewodzeniu czucia tego szn ury tylne rdzenia, których zniszczenie vueezywiście wywołuje zaburzenia w czuciu dotyku, jakkolwiek niezupełnie je znosi. Przebieg dróg czucia dotyku jest — jak się zdaje — różny w rdzeniu człowieka i tych zwierząt, które eksperymentatorom służyły do badań porównawczych, i stąd pochodzą sprzeczności w zapatrywaniach różnych autorów. Na podstawie bogatego materyału klinicznego, zestawionego przez Petróna, można powiedzieć, że nerwy czucia skórnego mają część ,ȚLc włókien przebiega w tylnych sznurach jako długi szlak niežkrzyżostł to głównie włókna przewodzące czucie ucisku; reszta przechodzi z tylnego rogu szarej substancyi do drugiej połowy rdzenia tak, że następuje zupełne skrzyżowanie ich w linii środkowej. Po skrzyżowaniu wchodzą te drogi do sznurów bocznych i zdąžają ku bocznej (lateralnej) połowie tego sznura, szlaki jednak w górnej części rdzenia pozostają w środkowej (medyalnej) połowie tak, że następuje stopniowe przesuwanie się dróg wymienionych ku obwodowi. Drogi te odpowiadają w części włóknom wiązki Gow ersa. Dawniejsze za,patływanie Sch iffa, Że wyłącznymi przewodnikami czucia dotyku sty sznury tylne, Że po ich przeeieeiu (w rdzeniu psa), następuje utrata tego ezueia i Że odwrotnie po przecięciu całego rdzenia z wyj}tkiem sznurów tylnych czucie to nienaruszone, obalone zostało doświadczeniami nowszemi (głównie Bikelesa i Borehertu). Czu c i e b Ó I u przewodąb o e z me i to przeciwległeî strony rdzenia, drogi więgvșy.ueiowe krzyżujtț się również bezpośrednio po wejściu do rdzenia. Połączenie Sznura boeznego z włóknami korzonków przychodzi tu także do skutku za pośrednictwem szarej substaneyi, z czego oczywiście wynika, Że i szara substanc a rdzenia bierze udział w przewodzeniu ozucia bólu (ja i czucia dotyku). Dzieje się to w ten sposób, że włókna tylnych korzonków ończą się w tylnych rogach szarej substąneyi a z komórek tylnych rogów wychodztž szlaki wtórorzędne’które zdążają ao sznurów bocznych drugiej polowy rdzenia i to, jak kliniezne spostrzeżenia pouczają, zewnętrznej częśei tych sznurow. Nieprawdopodobnem jest zapatrywanie Schiffa, że jedyną drogą przewodžeńia—ožiićîŕnjólu w rdzeniu stanowi szara.ubgtancya. Po przecięciu bowiem całej szarej substaneyi wraz z białą, z pozostawieniem jednego sznura bocznego, ezueie bólu było w obu kończynach utrzymane (Bikeles). Znane też są przypadki chorobowe, w których mimo zupełnego zniszezenia szarej substancyi w górnej części rdzenia Czucie bólu było zachowane. Doświadczenia Sehiffa, w których się okazało, że po przecięeiu całego rdzeIlia pozostawienie choćby mostka szarej substaneyi wystarcza do przewodzenia czucia bólu, że jednak przewodzenie tego czucia ulega znacznemu opóźnieniu, rzucają pewne światło na sposób naszego pojmowania przewodzenia w rdzeniu. Doświadczenia te mianowieie wykazują, że po przecięciu białej substancyi przewodzenie w rdzeniu napotyka na znaczny opór. Musiłuyuateunvnosić z tego, że wyżej opisana droga pvzewodzenia l)rzez substanęyę szarą i sznury oczne przedstawia najbardzieryyszlifowane, najczęściej a łupże nawet w warunkach prawidłowych jedynie używany szlak, który też stawia przewodzeniu nąjłynîgjszy opór. Po przecięciu białej substaneyi pozostają drogi złożone, kŕÓłkłe połączenia, które zadanie przewodzenia spełniają, a w których przewodzenie odbywa się z daleko większym oporem. [hasła pokrewne: stomatolog rzeszów, oczyszczanie organizmu, ultrasonografy ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Drogi dośrodkowe

Drogi dośrodkowe, yyghodząee z jednej półkuli mózgtvvzeehodzą po większej części przez T’lowę rdzenia tej samej strony, a się dopiero na tej wysokości rdzenia, gdzie go op Nby_przejśó do tyłyych korzonkÓw. ldtžc za włóknami czuciowemi w kierunku dośrodkowym t. j. kierunku, w którym przewodzą podnietę, powiemy, że włókna n er wów dośro d k owych, wchodzące […]

Drogi ruchowe

Również wiadomą jest rzeczą, że tak dr ogi ruchowe, jak i drogi czuciowe w przebiegu swoim od mózgu ku obwodowi ule gają skrzy żowani u. Widzieliśmy bowiem, że po zniszczeniu pewnych części kory mózgowej lub dróg białej substancyi mózgu występuje porażenie ruchów i utrata czucia po przeciwległej stronie ciała, a drażni,’țę okolicę  kory mózgowej, otrzymuje […]

Czynności odruchowe

U zwierząt wyższych droga przez korę mózgową z ich rozwojem staje się coraz bardzieł używaną, zmuw,enie jej się zwiększa, czynności odruchowe wykonywane przez ośrodki niższe przechodzą na plan drugi. Co więcej, odpowiednie pole wzrokowe dzieli się na części, które odpowiadają różnym częściom siatkówki. Zarówno badania anatomiczne i doświadczalne, jak i kliniczne spostrzeżenia wskazujtE, że ośrodek […]

DevURL
Partnerzy serwisu: