Ostatnio komentowane:
Okresowe badania lekarskie

W każdym kraju świata a zatem również i w Polsce wszystkich pracowników (niezależnie od tego, na jaką umowę są zatrudnieni) obowiązują rygorystyczne badania okresowe wykonywane, co dwa lub trzy lata w zależności od tego, w jakiej branży jest zatrudniona konkretna osoba. Wówczas takie badania okresowe pozwolą utrzymać takiego pracownika w pełnym zdrowiu. Co jest szczególnie […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Ciałka czworacze (Corpora quadrigeminaj)

z zmysłem wzroku i słuchu i pośredniczą_y ruchach wy w oływ an yeh wrażeni ami wzr oko w e ryg. Mianowicie przednia para wzgórków zawiera ośrodki ruchowe dla mię śni gałki ocznej i mięśni wewnętrznych oka (tęczówki i ciałka rzęskowego). Drażnienie przednich wzgórków powoduje ruchy Źrenicy, oczopląs czyli drżenie gałek ocznych (nystagmus), podnoszenie powiek górnych i ruchy głowy. Tylne ciałka czworacze p_ołĄgzone z nerwem s kuch o w y m boczną). za pośrednictwem_yewnętrz-_ nego ciałka kolankowatego się z korą płatu skro niow e go, a więc ośrodkiem słuchu. Zgodnie z tem niektóre spostrzeżenia kliniczne wskazujzł, że przez tylne wzgórki przechodzą podniety słuchowe. Ich całkowite wycięcie u psów powoduje objawy znacznego upośledzenia słuchu. a nadto ustaje szczekanie. Ze zaś podczas drażnienia tych wzgórków zwierzęta (psy, małpy) wydają glos, należy przypuścić, że te ośrodki pśredniczą w unerwieniu narządÓw głosy, Reszta masy substancyi szarej środomózgowia, która zapomocą rozmaitych szlaków nerwowych połączona jest ze wszystkiemi niesić, że w środomózgowiu i międzymózgowiu znajdują. się ośrodlsi, które zawiadują zwykłymi ruchami lokomocyjnymi. Ruchy te możemy uważać za odruchowe. Nadto zawiadują ośrodki tej części mózgu ruchami oczu, które również w związku z lokomocyĐ: umożebniają nam oryentowanie się w przestrzeni. Znaczenie tych części mózgu jako aparatu dla wyższych odruchów objawia w tem, że mają one połączenie z nerwami wyższych zmyz nerwem wzrokowym i słuchowym (także węchowym. niższych (ryb, żab a nawet ptaków) te połączenia z nerzmysłowymi wystarczają do utrzymania wszelkich reakcyi podniety zmysłowe nawet po odcięciu półkul mózgowych. Ośrodki zawarte w zwyjyghT0dkorowygQh wpływają na ośrodki odruchowe rdzenia przedłużonego i pacierzowego, już to torując, hamując ich czynności. Są one ośrodkami odruchowymi rzędu. Co do czynności właściwej pojedynczych części międzymózgowia i Środomózgowia, to opieramy się głównie na badaniu przebiegu włókien nerwowych, łączących te zwoje z wyższemi i niższemi częściami układu nerwowego, albowiem ani doświadczenie na zwierzętach ani spostvzeżenia na ludziach po częściowem zniszczeniu zwojów podkorowych nie dało zgodnych i zadowalających rezultatów. Połączenie wzgórka wzrokowe. z nerwem wzrokowym i z sferą wzrokową płaty.oțylicznego wskazuje na. to, że ośrodki tego zwoju mają geisły związek z aktem świadomeggvyidzenia. Jaki _je nak jest ten związek i jaka jest czynność tych ośrodków przy nienaruszonej korze mÓzgowej, nie udało się dotąd poznać. Funkcya wzgórka wzrokowego musi jednak być ogromnie ważna, albowiem do niego dochodzą wszystkie drogi dośrodkowe rdzenia pacierzowego jako dalsze przedłużenie korzonków tylnych, jak również liczne włókna dośrodkowe nerwów mózgowych. Z międzymÓzgowia znowu włókna dośrodkowe zdążają do różnych okolic {kory mózgowej, skąd wracają tu potężne wiązki włókien odśrodkowych a stąd znowu idą odśrodkowe nerwy ku rdzeniowi pacierzowemu i włókna ku szarej substancyi wzgórków czworaczych i rdzenia przedłużonego. Możemy zatem wzgórek wzrokowy uważać za duży ośrodek lub które włączone są międąy nerwami obwodowymi ważnemi częściami kory mózgowej. [hasła pokrewne: rutinoscorbin forum, gabinet ginekologiczny, naturalne suplementy diety ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Badanie czucia

Ponieważ badanie czucia u zwierząt napotyka na znaczne trudności wobec braku takiego wskaźnika, jaki daje nam badanie czucia u człowieka, który może nam zdawać sprawę ze swoich podmiotowych wrażeń, przeto starano się stosować jeszcze rÓżne inne metody, któreby mogły dać nam wyobrażenie o stanaeh wywołanyeh u zwierzęcia wskutek działania stosowanej przez nas podniety. Do takich […]

Objawy po narkozie

Z takiemi ostrożnościami przeprowadzone badania, w których wycinano części okolicy psychomotorycznej, stwierdziły przedewszystkiem rezultaty osiągnięte metodą drażnienia eo do rozmieszczenia i Ścisłego umiejscowienia ośrodków psychomotorycznych, a zatem przekonały, że rzeczywiście z ośrodków tych wychodzą impulsy do ruchów do odpowiednich grup mięśniowych przeciwleglej połowy ciała. Ale oprócz tego pozwoliły nam objawy występująee po takiej ekstyrpacyi bliżej […]

Tyłomzgowie

W skład tyłomózgowia wchodzi most Varola, móżdżek i rdzeń przedłużony. Na przekroju poprzecznym mostu widzimy szlaki włókien nerwowych o przebiegu podłużnym, inne o przebiegu poprzecznym, oraz liczne nagromadzenia szarej substancyi. Powstanie mostu możemy sobie wyobrazić w ten sposól), Że stronie grzbietnej i bocznej od piramid potworzyły si? zwoje komórek nerwowych, do których dochodzt} włókna nerwowe […]

DevURL
Partnerzy serwisu: