Ostatnio komentowane:
Tylny ośrodek kojarzenia

Jeżeli podnieta dosięgnie ośrodków motorycznych i wywoła w nich stan czynny, wtedy wyrazi się on we formie impulsu Odśrodkowego, jako wyładowanie najczęściej w postaci ruchu dowolnego. Na to wyładowanie ma wpływ stan, w jakim się znajdują w danej chwili wszystkie ośrodki kory mózgowej; toteż ruch dowolny jest co do istoty swojej o wiele bardziej skomplikowany […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Czynności odruchowe

U zwierząt wyższych droga przez korę mózgową z ich rozwojem staje się coraz bardzieł używaną, zmuw,enie jej się zwiększa, czynności odruchowe wykonywane przez ośrodki niższe przechodzą na plan drugi. Co więcej, odpowiednie pole wzrokowe dzieli się na części, które odpowiadają różnym częściom siatkówki. Zarówno badania anatomiczne i doświadczalne, jak i kliniczne spostrzeżenia wskazujtE, że ośrodek wzroku znajduje șie w plaeie potylicznym. Co do bliższego umiejscowienia tego ośrodka zdania się jeszcze rozbiegają. Na podstawie wyników doświadczeń na psach, którym M unk wycinał gały płat potyliczny lub jego części, uważał on powierzchnię wypukłą płatu potylicznego za ośrodek wzrokowy, przytem skonstatował zgodnie z wynikami badania anatomicznego, że J?łat potyliczny jednej półkuli otrzymuje wrażenia wzrokowe z obydwóch siatkówek. Mianowieie płat potyliczny prawy łączy się z włóknami neŕWî1 wzrokpvvego, pochodząF człowieka 21 320 n. p. oprzemy ją na grzbiecie stopy lub umieścimy ją tak, by zwisala z brzegu stołu, pies tego ułożenia przez długi czas nie zmienia, podczas gdy zdrowy pies nie pozwala na zmianę ustawienia prawidłowego, a gdy przytrzymamy łapę w takiem ustawieniu, w tej chwili ją poprawi, skoro ją tylko puścimy. Kończyny przeeiwległe półkuli uszkodzonej wyślizgują się podczas biegama, a gdy zwierzę ustawimy na desce lub na brzegu stołu, często pierwszy krok, który robi, wychodzi za brzeg i zwierzę Itpada; choremi kończynami potyka się o różne przedmioty i t. p. Wszystkie te objawy obserwowane nietyłko u psa, ale także u zwierząt niższych (królika, świnki morskiej) a o wiele wyraźniej jeszcze u małp, wskazują, że zwierzę ozbawione straciło w odpowłe lej kończynie czucie mię’ n 10 we czucie położenła 1 ru chu i dlatego nie oryentuje się co do położeniașygich końgąyu.Obok zmian czucia mięśniowego występuje u zwierząt, którym wycięto okolicę psychomotoryczną, także i upośledzenie czucia skórn ego, i to zarówno te mQțyatury i czwg.ia bólu. Z początku czucie skórne jest zupełnie zniesione: ucisk skóry wywołuje tylko odruch, zwierzę jednak nie zwraca wcale głowy w stronę podniety, nie stara się Od niej uwolnić. Pies prawidłowy, któremu zapomoeą małych szczypczyków chwycimy fałd skóry, zwraca się tej chwili ku miejscu podniety, kąsa, stara się pyskiem zdjąć szczypce. Pies, któremu wycięto okolieę psychomotoryczną, w takich samych warunkach zgina tylko kończynę we wszystkich stawach, w razie silnego ucisku zgina i drugŁ kończynę, wykonywa szereg ruchów, biega niespokojnie ale nie okazuje niezem, jakoby ezul ucisk, a szczególnie jakoby go mógł zlokalizować, t. j. miał świadomość tego, które miejsce skóry jest drażnione. Podobnie i czucie bolu i zmysł temperatury (Beck i Bikeles) są wyraźnie upośledzone, a po rozległych ekstyrpacyach zniesione.  Doświadczenia powyższe okazały, że ośrodki psych soryezne w korze móągąyej psa zajmują.țę.ame miejs ca co o środki psych om Yțygyggne, rozłożone wnie po obu stronach rowka kręcie esowatym țylnym, i przednim. [przypisy: spalacze tłuszczu, adopcja prenatalna, poduszki ortopedyczne ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Drogi ruchowe

Również wiadomą jest rzeczą, że tak dr ogi ruchowe, jak i drogi czuciowe w przebiegu swoim od mózgu ku obwodowi ule gają skrzy żowani u. Widzieliśmy bowiem, że po zniszczeniu pewnych części kory mózgowej lub dróg białej substancyi mózgu występuje porażenie ruchów i utrata czucia po przeciwległej stronie ciała, a drażni,’țę okolicę  kory mózgowej, otrzymuje […]

Doświadczenie Stensona

Za przewodzeniem czucia dotyku i bólu także i przez szarą substancyę przemawia też i wynik doświadczenia Stensona, które znosi oba rodzaje czucia, a w którem zmiany odżywcze spowodowane ustaniem krążenia dotyczą tylko komórek nerwowych, podcząs gdy biała substancya pozostaje nietkniętą,  Czucie  Drogi nerwowe czucia ciepłoty mają u człowieka przebieg analogiczny z przebie giem dróg czucia […]

Obszary kory mózgowej

W nowszych czasach stosowano i inne sposoby wyłączenia pewnych obszarów kory mózgowej, mające tę zaletę, że to wyłączenie mogło być tylko czasowe. Tu należy stosowanie na korę, mózgu rozczynu kokainy, lub miejscowe oziębienie kory (Tre ndel en b urg). Kokainizowanie lub oziębianie kory znosi jej czynIlość na czas działania kokainy względnie trwania oziębienia a nie […]

DevURL
Partnerzy serwisu: