Ostatnio komentowane:
Objawy po narkozie

Z takiemi ostrożnościami przeprowadzone badania, w których wycinano części okolicy psychomotorycznej, stwierdziły przedewszystkiem rezultaty osiągnięte metodą drażnienia eo do rozmieszczenia i Ścisłego umiejscowienia ośrodków psychomotorycznych, a zatem przekonały, że rzeczywiście z ośrodków tych wychodzą impulsy do ruchów do odpowiednich grup mięśniowych przeciwleglej połowy ciała. Ale oprócz tego pozwoliły nam objawy występująee po takiej ekstyrpacyi bliżej […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Czynności ośrodków mowy

Ułatwimy sobie zrozumienie ezynnoŚei ośrodków mowy, jeżeli się zastanowimy, w jaki sposób dziecko uczy się mówić. Z poeątku uczy się ono tylko rozumieć mowę swego otoczenia a dopiero stopniowo zaczyna także samo mówić. Przeważnie dzieeko już w drugiej połowie I roku życia rozumie niektóre słowa, gdyż zwraca głowę lub wyciąga ręce w kierunku przedmiotów, których nazwę się wymawia. Przez stale łączenie wrażeń (wzrokowych, dotykowych i t. p.), otl”zyrnanyeh z danego przedmiotu, z dźwiękiem stale powtarzanym nazwy tego przedmiotu, powstaje WY o b r aż e n i e słowa.Słyszane słowa stara się samo powtarzać, a jakkolwiek doskonałe włada mięśniami, które w artykulacyi mowy gą czynne, bo używa ich dobrze do innych ezynnośei (do ssania, wydawania krzyku, do płaczu, uśmiechu i t. użycie tych mięśni do wypowiedzenia słów idzie z trudnością i bardzo powoli, tylko przez długie ćwiczenie, staje się coraz lepsze. Poznanie to prowadzi nas już a priori do wniosku, że w korze mózgow”nusztv znajdować się przynujmniej dwa ośrodki mowy: I) ośrodek s ensoryczny, w którym powstaje wyobrażenie słowa ylyszanego, i 2) ośro dek motoryczny, z którego ostatecznie wychodzi podnieta do ośrodków podkoroyych, zaopatrunarzędzia mowy. Ośrodek sensoryczny mowy znajduje się w tylnej połowie I zwoju lewego płatu skroniowego (ryc. 113), Człowiek, u którego ta część kory mózgowej ulegnie zniszczeniu, n. p. wskutek krwotoku lub zranienia, traci zdolność rozumienia słów słyszanych, powstaje t, zw._gluchota słowa czyli a fazy a sensoryczna względnie słuchowa. Jestto zatem specyalna forma głuchoty duchowej, Chory dotknięty taką afazyą sensoryczną słyszy dobrze, poznaje dźwięk dzwonka, różne szmery, śpiew, słyszy także i odróżnia glos ludzki od innych dźwięków, ale nie rozumie zupełnie znaczenia słyszanych słów.  Na podstawie trzeciego zakrętu lewego płatu e z o ł owe go (ryc. 113). Zniszczenie wyłącznie tylko tego ośrodka pociąga za sobą powstanie t. zw. a fazy i ru ch o w e niemożność mówienia, podczas gdy zdolność słyszenia i rozunych stanami chorobowymi mózgu, pozwalają nam nieco dokładniej wejrzeć w mechanizm tego najwyższego narządu ciała ludzkiego. Z natury rzeczy opierać się tu musimy w badaniach tylko na spostrzeżeniach klinicznych, w których zniszczenie pewnych części mózgu, poznane dokładnie przy sekcyi, spowodowało za życia również dokładnie obserwowane zaburzenia mowy. Doświadczenia na zwierzętach są oczywiście niemożliwe. Wprawdzie próbowano u papug, przez wycięcie pewnych części półkul mózgowych zbadać siedzibę ośrodków mowy, której zresztą nie można u nieh nważaë za analogon mowy ludzkiej, jednakże doświadczenia takie nie dały dotąd wyników dodatnich. Pierwotnie wyobrażano sobie na podstawie wspomnianych już opisów Broca, że istnieje jeden ogólny ośrodek mowy w trzecim zwoju czołowym półkuli lewej(rye. 113). StuIljowanie jednak licznych obrazów klinicznych zaburzeń mowy i dokładne porównywanie tych zaburzeń z wynikami badania sekcyjnego wykazały, że ten t. zw. zwój Broca jest siedzibą tylko jednego szczególnego ośrodka j. ośrodka ruchowego mowy, a mowa ludzka jako cało ść jest wypływem czynności kilku ośro d k ów wspólnie działają e y c h. [patrz też: olej konopny, olejek tamanu, dieta i zdrowie ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Utrata wzroku

Człowiek dotknięty tego rodzaju upośledzeniem lub utratą wzroku często nie zdaje sobie wcale z tego sprawy, że jest ślepy, nie zauważa, że nie widzi tego, co znajduje się po jednej stronie jego pola widzenia, Jestto rzecz zrozumiała. Człowiek, który stracił wzrok wskutek zmian chorobowych oka, czuje brak podniet, które przedtem dochodziły do ośrodka wzrokowego w […]

Czynności ośrodków mowy

Ułatwimy sobie zrozumienie ezynnoŚei ośrodków mowy, jeżeli się zastanowimy, w jaki sposób dziecko uczy się mówić. Z poeątku uczy się ono tylko rozumieć mowę swego otoczenia a dopiero stopniowo zaczyna także samo mówić. Przeważnie dzieeko już w drugiej połowie I roku życia rozumie niektóre słowa, gdyż zwraca głowę lub wyciąga ręce w kierunku przedmiotów, których […]

Korzonki rdzenia

Prawo Bella. Na różnicę w roli fizyologicznej korzonków przednich i tylnych wskazał pierwszy w roku 1811 lekarz angielski Karol B ell a Mag en die (1822) za.pomocą doświadczeń dokładnie oznaczył kierunek przewodzenia obu tych rodzajów korzonków. Prawo okrešlaŔgęAlę_tych korzonków w przee I I a lub Bella-Mąg.ęA@iego, a opiewa ono: korzonki prze d wyłącznie Ț_uÔowe, k […]

DevURL
Partnerzy serwisu: