Ostatnio komentowane:
Drogi ruchowe

Również wiadomą jest rzeczą, że tak dr ogi ruchowe, jak i drogi czuciowe w przebiegu swoim od mózgu ku obwodowi ule gają skrzy żowani u. Widzieliśmy bowiem, że po zniszczeniu pewnych części kory mózgowej lub dróg białej substancyi mózgu występuje porażenie ruchów i utrata czucia po przeciwległej stronie ciała, a drażni,’țę okolicę  kory mózgowej, otrzymuje […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Czynności ośrodków mowy

Ułatwimy sobie zrozumienie ezynnoŚei ośrodków mowy, jeżeli się zastanowimy, w jaki sposób dziecko uczy się mówić. Z poeątku uczy się ono tylko rozumieć mowę swego otoczenia a dopiero stopniowo zaczyna także samo mówić. Przeważnie dzieeko już w drugiej połowie I roku życia rozumie niektóre słowa, gdyż zwraca głowę lub wyciąga ręce w kierunku przedmiotów, których nazwę się wymawia. Przez stale łączenie wrażeń (wzrokowych, dotykowych i t. p.), otl”zyrnanyeh z danego przedmiotu, z dźwiękiem stale powtarzanym nazwy tego przedmiotu, powstaje WY o b r aż e n i e słowa.Słyszane słowa stara się samo powtarzać, a jakkolwiek doskonałe włada mięśniami, które w artykulacyi mowy gą czynne, bo używa ich dobrze do innych ezynnośei (do ssania, wydawania krzyku, do płaczu, uśmiechu i t. użycie tych mięśni do wypowiedzenia słów idzie z trudnością i bardzo powoli, tylko przez długie ćwiczenie, staje się coraz lepsze. Poznanie to prowadzi nas już a priori do wniosku, że w korze mózgow”nusztv znajdować się przynujmniej dwa ośrodki mowy: I) ośrodek s ensoryczny, w którym powstaje wyobrażenie słowa ylyszanego, i 2) ośro dek motoryczny, z którego ostatecznie wychodzi podnieta do ośrodków podkoroyych, zaopatrunarzędzia mowy. Ośrodek sensoryczny mowy znajduje się w tylnej połowie I zwoju lewego płatu skroniowego (ryc. 113), Człowiek, u którego ta część kory mózgowej ulegnie zniszczeniu, n. p. wskutek krwotoku lub zranienia, traci zdolność rozumienia słów słyszanych, powstaje t, zw._gluchota słowa czyli a fazy a sensoryczna względnie słuchowa. Jestto zatem specyalna forma głuchoty duchowej, Chory dotknięty taką afazyą sensoryczną słyszy dobrze, poznaje dźwięk dzwonka, różne szmery, śpiew, słyszy także i odróżnia glos ludzki od innych dźwięków, ale nie rozumie zupełnie znaczenia słyszanych słów.  Na podstawie trzeciego zakrętu lewego płatu e z o ł owe go (ryc. 113). Zniszczenie wyłącznie tylko tego ośrodka pociąga za sobą powstanie t. zw. a fazy i ru ch o w e niemożność mówienia, podczas gdy zdolność słyszenia i rozunych stanami chorobowymi mózgu, pozwalają nam nieco dokładniej wejrzeć w mechanizm tego najwyższego narządu ciała ludzkiego. Z natury rzeczy opierać się tu musimy w badaniach tylko na spostrzeżeniach klinicznych, w których zniszczenie pewnych części mózgu, poznane dokładnie przy sekcyi, spowodowało za życia również dokładnie obserwowane zaburzenia mowy. Doświadczenia na zwierzętach są oczywiście niemożliwe. Wprawdzie próbowano u papug, przez wycięcie pewnych części półkul mózgowych zbadać siedzibę ośrodków mowy, której zresztą nie można u nieh nważaë za analogon mowy ludzkiej, jednakże doświadczenia takie nie dały dotąd wyników dodatnich. Pierwotnie wyobrażano sobie na podstawie wspomnianych już opisów Broca, że istnieje jeden ogólny ośrodek mowy w trzecim zwoju czołowym półkuli lewej(rye. 113). StuIljowanie jednak licznych obrazów klinicznych zaburzeń mowy i dokładne porównywanie tych zaburzeń z wynikami badania sekcyjnego wykazały, że ten t. zw. zwój Broca jest siedzibą tylko jednego szczególnego ośrodka j. ośrodka ruchowego mowy, a mowa ludzka jako cało ść jest wypływem czynności kilku ośro d k ów wspólnie działają e y c h. [patrz też: olej konopny, olejek tamanu, dieta i zdrowie ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Kolory dla lekarzy i służby zdrowia

Podobnie jak w każdym innym kraju tak sami i w naszym kraju – w Polsce poszczególne służby mundurowe mają swoje ubrania, swoją kolorystykę, która pozwala na ich odróżnienie. Co jest szczególnie ważne chociażby w momencie wystąpienia jakichś większych problemów na terenie danego miasta czy Państwa. Obywatele mogą, bowiem w prosty i wygodny sposób odróżnić służby, […]

Wirus HIV

Niejednokrotnie można usłyszeć o wirusie HIV. Do dziś nie znalezione odpowiedniej szczepionki, czy też całkowitego wyliczenia z tej dolegliwości. W naszym kraju najczęściej nosicielami wirusa HIV są narkomani oraz osoby zarażone od innej. Sposoby zarażania mogą odbyć się poprzez stosunek seksualny, używanie tych samych narzędzi chirurgicznych, w gabinecie dentystycznym, używanie tych samych strzykawek czy żyletek. […]

Wyniki metody ekstyrpacyi

Celem uzupełnienia wyników badania otrzymanych metodą drażnienia, a więcej jeszcze celem oznaczenia umiejscowienia czynności czuciowych w korze mózgowej, przę dsięwzięli liczni badacze doświadczenia z wycinaniem częśeł Metodą ekstyrpacyi można bowiem oznaczyć niețylko lokaale i czuciowtwjgkkolwiek ma ona pewne niedogodności które sprawiają, że co do dokładności lokalizaeyi, stoi ona Î50za metodą drażnienia. Wycięcie bowiem nawet ograniczonej […]

DevURL
Partnerzy serwisu: