Ostatnio komentowane:
Ciałka czworacze (Corpora quadrigeminaj)

z zmysłem wzroku i słuchu i pośredniczą_y ruchach wy w oływ an yeh wrażeni ami wzr oko w e ryg. Mianowicie przednia para wzgórków zawiera ośrodki ruchowe dla mię śni gałki ocznej i mięśni wewnętrznych oka (tęczówki i ciałka rzęskowego). Drażnienie przednich wzgórków powoduje ruchy Źrenicy, oczopląs czyli drżenie gałek ocznych (nystagmus), podnoszenie powiek górnych […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Drogi ruchowe

Również wiadomą jest rzeczą, że tak dr ogi ruchowe, jak i drogi czuciowe w przebiegu swoim od mózgu ku obwodowi ule gają skrzy żowani u. Widzieliśmy bowiem, że po zniszczeniu pewnych części kory mózgowej lub dróg białej substancyi mózgu występuje porażenie ruchów i utrata czucia po przeciwległej stronie ciała, a drażni,’țę okolicę  kory mózgowej, otrzymuje się ruchy również po przeciwległej stronie ciała.Zadaniem badań fizyologicznyeh i anatomicznych było przedewszystkiem stwierdzić, w którem miejscu swego przebiegu następuje to skrzyżowanie. Jeżeli przetniemy jedną tylko połowę rdzenia, prawą lub lewą, czyli wykonamy t. zw. hemisekcyę rdzeIlia, to nastąpi porażenie lub bardzo znaczne osłabienie r u c h Ów we wszystkich tych mięśniach, których nerwy opuszczają rdzeń poniżej miejsca Iłszkodzenia, jednak tylko po stronie prze ci ę ci a; ruchy dowolne po stronie przeciwległej nie będą upośledzone, Natomiast wystąpi po stronie prz e eiwle glej utrata lub znaczne upośledzeni e czucia. Po stronie operagyi czucie nie jest upośledzone, lecz owszem nawet przez kilka tygodni obserwować można po tej stronie Trzeczulicv (lęgpergesthe.@g), s ągególnie zwiększenie czucia bolu (hyperalgesią). Cały ten kompleks objawów obserwowany po połowiczem przecięciu rdzenia tak u człowieka, jak i u zwierząt (psa, królika), znany jest jako objaw hemisekcyi rdzenia Brown-Sóquarda, i dowodzi, że włókna nerwowe, które przewodzą podniety do ruchów dowoluych, przebiegaj4 w rdzeniu pacierzowym przeważnie po tej samej stronie, po której wychodzą odpowiednie pnie nerwów, a skrzyżowaniu już uległy wyżej, drogi zaś czuciowe krzyżują się w rdzeniu tuż ppzed wyjściem z niego i wejściem w skład korzonków. Za tem też przemawiają i takie doświadczenia, w których na pewnej długości przecinano rdzeń podłużnie w linii środkowej, dzieląc go w ten sposób na dwie symetryczne oddzielone od siebie części. Przekrój taki przerywa oczywiście spoidła między obiema połowami rdzenia i, jak się okazało, nie upośledza prawie wcale ruchów dowolnych, natomiast upośledza ezucie po ubu stronach ciała. Zaburzenia wywołane przez hemisekcyę rdzenia nie są jednak trwałe. Najpierw ustępują. objawy (po stronie przecięcia), którą uważać należy za następstwo podrażnienia urazowego pewnych części rdzenia. Z kolei zmniejszają się i stopniowo znikaŔ objawy utraty względnie upośledzenia czucia (po stronie przeciwległej przecięciu); najdłużej zaś utrzymuje się porażenie ruchów, które jednak także, acz powoli, znacznie się poprawia, a czasem zupełnie ustępuje. Na podstawie opisanych powyżej doświadczeń i spostrzeżeń możemy określić skrzyżowanie się dróg nerwowych w ten sposób: Drogi nerwowe dla ruchów dowolnych krzy_r żują sigmvo naj większej części wysoko w I)iramidaeh. Jednakże część tych włókien (szczególnie u człowieka) przebiega w rdzeniu pacierzowym po tej samej stronie co w mózgu, a krzyżuje się dopiero w rdzeniu pacierzowym na wysokości odpowiedniego korzonka ruchowego. Wszystkie te włókna w każdym razie wchodzą do szarej substancyi, gdzie w przednich jej rogach przenoszą podnietę na nowe neurony, rozpoczynające się od komórek ruchowych, które dają początek włóknom przednich korzonków. [patrz też: Oliwka dla dzieci Johnson, olejowanie włosów, oliwka w żelu johnsons baby ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Wzgórek wzrokowy (Thalamus obticus)

Odro soezewkowate (N. lenticularis), między torebką wewnętrzno i zewnętrzn•ą podzielone jest przez guhstnneye białą na trzy warstwy szarej substancyi. Dwie wewnętrzne tworzą globus paltidîl$, zewnętrzna Ełgżnen. Komórki nerwowe wewnętrznej warstwy wehodzs} także w zwivek z gałązkami oboeznemi włókien projekcyjnych torebki wewnętrznej. Wzgó rek wzrokowy (thalamus opticus) otrzymuje włÓkna: 1) z kory mÓzgowej; przeehodz} one przez […]

Rady na migrenę

Wielu ludzi boryka się z bólem głowy, który pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Ból głowy może być różny. Jednym z najczęściej dotykających jest ból migrenowy głowy, który nie należy do tych przyjemnych bólów. Zwykle migrenie towarzyszy bardzo silny ból. Jest to ból pulsujący. Pojawiają się nudności, wymioty oraz nadwrażliwość na światło. Wielu chorych odczuwa […]

Wyniki metody ekstyrpacyi

Celem uzupełnienia wyników badania otrzymanych metodą drażnienia, a więcej jeszcze celem oznaczenia umiejscowienia czynności czuciowych w korze mózgowej, przę dsięwzięli liczni badacze doświadczenia z wycinaniem częśeł Metodą ekstyrpacyi można bowiem oznaczyć niețylko lokaale i czuciowtwjgkkolwiek ma ona pewne niedogodności które sprawiają, że co do dokładności lokalizaeyi, stoi ona Î50za metodą drażnienia. Wycięcie bowiem nawet ograniczonej […]

DevURL
Partnerzy serwisu: