Ostatnio komentowane:
Ciałka czworacze (Corpora quadrigeminaj)

z zmysłem wzroku i słuchu i pośredniczą_y ruchach wy w oływ an yeh wrażeni ami wzr oko w e ryg. Mianowicie przednia para wzgórków zawiera ośrodki ruchowe dla mię śni gałki ocznej i mięśni wewnętrznych oka (tęczówki i ciałka rzęskowego). Drażnienie przednich wzgórków powoduje ruchy Źrenicy, oczopląs czyli drżenie gałek ocznych (nystagmus), podnoszenie powiek górnych […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Kora mózgowa

Z badań anatomicznych Pleehsiga wynika, Że u płodu i dziecka wystepowanîe myeliny w korze mÓzgowej odbywa si? w pewnym stałym porządku. W danej chwili rozwoju dziecka  na półkulach pewne ezęŔei kory mózgowej z już zakończonym procesem myelinizaeyi, podczas gdy w innych proces ten si? jeszcze nie rozpoeął, a w Innych znowu jest ten proces mniej lub posunięty. Odbywa si? to z taką regularnośei’+, Że u osobników tego samego wieku dane pola rozrÓŻnieowane są jednakowo eo do położenia i rozleglogei. Tych Pól myelogenetyeznyeh jest według Fleehsiga RG, R dzieli je Fleehsig na 3 grupy. Pierwszł grupę (Nr. 1—12) stanowiw pola, które czasie urodzenia dziesą. już myelinowemi, ss.} to te pola, które łąez4 si? głównie z ośrodkami 1)0dkorowymi zapomoeą włókien projekcyjny eh. Pola te są identyczne z polarni psychosensoryeznemi i motoryeznerni. Drugą grupę tworzą Ola p 0Średnie (Nr. 13—28) (intermedynlne), w których myelinimeya rozpoczyna się w pierwszym miesivtu urodzeniu, trzeeiȚ zaś pola graniczne (termina In e), w których zaczyna si? myelina wytwarzać dopiero po upływie I-go miesiąca Życia. Pola te różnią. się miedzy pod względem zawartości włókien projekcyjnych i koj arzennyeh. Pierwsza grupa zawiera najwieeej włókien łn•qiekeyjnyeh, w T)olaeh drugiej i trzeciej sty One bardzo nieliczne, natomiast one b:urdzo liczne włókna agoeyaeyjne, w które szczególnie pola graniezne (terminalne) bardzo bogate. Stanowią. one punkta węzłowe, w których schodzź} się systemy asocyaeyjne. Nie udało się natomiast wykazać takich systemÓw włókien asocyaeyjnych, którehy łtțezyły dwa pola prymordyalne (pierwszej grupy) a wiec takie, w których sie ožrodki sensoryczne. To nam już wskazuje, ze ježeli ma powstać połączenie dwóch wraŻeń zmysłowy’h rÓŽnego rodząju w jedno wyobrażenie, niewȚt101iwie przychodzi do skutku w tych właśnie ośrodkach asoeyaeyjnyebr. Tak więc mowa ludzka jest produktem czynności kilku ośrodków, a niektórzy badacze przyjmują, że nad tymi wyliczonymi ośrodkami panuie jeszeze osobny ośrodek, w którym zbierają się wrażenia ze wszystkich ośrodków sensorycznych i łączą się w jedno wyobrażenie słowa i z którym też połtUžzone są ośrodki motoryezne (artykulaeyi i pisania). Rzecz oczywista, że wyobrażenie słów abstrakcyjnych oraz powstawanie i wymawianie związku kompletu słów układających się w zdania, Okresy i d. wymaga daleko bardziej skomplikowanyeh procesów, których badanie przekracza ramy tego działu fi zyologii. Dlaczego właśnie ośrodek mowy Wyksztalea się tylko w jednej półkuli, podezas gdy inne ezynnośei kory mózgowej są rozdzielone na obie, tlómaezymy sobie w ten sposób : mięśnie, które biorą udział w artykulacyi mowy, t. j. mięśnie warg, języka, podmebienia, krtani i t. d. działają równocześnie obustronnie, ruchy ty mi mięśniami wykonywane podczas mówienia są nadzwyczaj precyzyjne i wymagają też impulsów bardzo dokładnych, regulacyi precyzyjnej co do kolei, siły, przebiegu i t. d. Rzecz oczywista, że impulsy te o wiele dokładniej przychodzić mogą z jednego ośrodka, niż gdyby były wypływem działania dwóch ośrodków, których zgodna czynność musiałaby zależeć od połączeń włókien nerwowych spoidła. A skoro motoryczny ośrodek mowy znajduje się w jednej półkuli, to także łatwiej przyjdzie do skutku współdziałanie tego ośrodka z ośrodkami sensorycznymi tej samej półkuli, niż z podwójnymi ośrodkami obu półkul. [patrz też: olej konopny, olejek tamanu, dieta i zdrowie ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Odruchy skórne i głębokie

Odruchy miejscowe powstają n ajczę4ciej pod wpływem podniet słabych. Gdy siła podniety wzrasta, obejmuje ruch odruchowycoraz większe grupy mięśni, przedewszystkiem tejsamej strony ciała, a później i strony przeciwległej. Po przecięciu n. p. rdzenia pacierzowego zwierząt ssących w części szyjnej drażnienie kończyny przedniej powoduje najpierw odruch drażnionej kończyny, potem kończyny tylnej tej samej strony i ogona; […]

Transplantologia

To, co kiedyś było niemożliwe, obecnie dzięki nauce jest. Tak jest z medycyna. Dzięki temu, że robi się corocznie wiele badań, to coraz więcej chorób jest odpowiednio leczonych. Naukowcy często poświęcają swoje życie, aby odkryć szczepionkę, bądź lek na określoną chorobę. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z takiego faktu, że kiedyś umierano na zwykłą […]

Ośrodki psychomotoryczne. Wyniki metody drażnienia.

U małpy zajmuje okolica psychomotcvy•yeząA. ya powierze ni wypukłej półkuli z akręt grodkowv przedni (,gqrus centralis anterior), jako tęż.QȚzytykajtŁetł do niego część dwóch Przechodzi nadto na strongwrzyśgpglkoyą (medyalną), zajmująo ezęśó zaĘrętu samym obszarze, przedstawiającym całą okolicę psychomotoryezną, pojedyncze części zawiadują ruchami oddzielnych grup mięśni. y Najniżej umieszczone są ośrodki mięśni twavzy, języka i krtani. Ośrodki […]

DevURL
Partnerzy serwisu: