Ostatnio komentowane:
Witaminy, mikroelementy i makroelementy

Często dyskutujemy na temat witamin, a nie zawsze wiemy, jak cenną rolę ogrywają w naszym organizmie. Witaminy nie potrafią się same wytworzyć w naszym organizmie. Aby ich mieć pod dostatkiem, powinniśmy spożywać produkty spożywcze bogate właśnie w witaminy. Witaminy stosujmy i leczniczo i profilaktycznie tylko w uzasadnionych przypadkach. Najlepiej spożywać je rano podczas śniadania. Jak […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Korzonki rdzenia

Prawo Bella. Na różnicę w roli fizyologicznej korzonków przednich i tylnych wskazał pierwszy w roku 1811 lekarz angielski Karol B ell a Mag en die (1822) za.pomocą doświadczeń dokładnie oznaczył kierunek przewodzenia obu tych rodzajów korzonków. Prawo okrešlaŔgęAlę_tych korzonków w przee I I a lub Bella-Mąg.ęA@iego, a opiewa ono: korzonki prze d wyłącznie Ț_uÔowe, k orz on ki za Ś tylne wyłącznie czuciowe. W owym czasie nie znano jeszcze innych nerwów odśrodkowych jak tylko te, które zdążają do mięśni prążkowanych i dlatego wszystkie nerwy odśroakowe uważano za nerwy ruchowe. Podobnie sądzono, Że niema innych nerwów dośrodkowych, prócz nerwów przewodzących Czucie. Obecnie wiemy, że obok nerwów ruchowygh, zaopatrujących mięŚJiie_ _prążkowaue istnieją jeszcze inne włókna nerwowe, przewodzące stapy gynne w kierunku ku obwodowi a to wydzielnicze i hamująee. Podobnie i oprócz włókien nerwów czuciowych są bezwątpienia i takie włókna przewodzące w kierunku ku układowi nerwowemu Środkowemu, które nie pośredniczą w powstawaniu ezuć świadomych. Dlatego możnaby obecnie sformułować prawo powyższe w ten korzonki rzednie ner w!) w rdzenioyyeh zawierają tzaś tylne w Ó na dośrodkowę, a wykazać je można zapomoeą następujących bardzo pięknyeh doświadczeń, których pierwsze przedstawienie przez Magendiego stanowi jeden z bardzo ważnych etapów w dziejach fizyologii uklxdu nerwowego. Odsłaniamy u zwierzęcia (n. p. w okolicy lędźwiowej rdzenia) jedną lub więcej par korzonków rdzenia i oddzielamy przednie korzonki od tylnych. Już na dotknięcie korzonka tylnego zwierzę żywo oddziaływa, a gdy go przecinamy, reakcya ta w formie silnyeh ruchów, skomlenia i t. d. wskazuje, że zwierzę czuje dotkliwy ból. A gdy słabe drażnienie mechaniczne lub elektryczne końca dośr odko we go tylnego korzonka. powoduje również żywą reakcyę, jako wyraz bolu, to najsilniejsze nawet drażnienie końca obwodowego, czy to mechaniczne, czy prądem elektrycznym nie powoduje wcale skurczów mięśni w kończynie zaopatrywanej przez dany korzonek. Wynika ci yy k orzonek zawiera włókna czuciowe, u i e zawiera zaś włókien ruchowych. Przecinamy następnie korzonek przedni. Podczas przecinania (w skutek wywołanego niem zadrażnienia) powstaje skurcz mi eś ni w odpowiedniej kończynie, natomiast brak zupełny objawów, któreby wskazywały, że przecięcie to spowodowało ból, Drażnienie końca dośrodkowego przeciętego korzonka przedniego pozostaje zupełnie bez skutku t, j. nie wywołuje żadnych objawów, drażnienie zaś obwodowego końca mechaniczne lub elektryczne, powoduje w mięśniach kończy PN takie same skurcze, jakie się otrzymuje przez drażnienie nerwu rugbowegq. Jeżeli przetniemy wszystkie korzonki przednie, zaopatrujące n. p. kończynę tylną jednej (przypuśćmy prawej) strony, i odpowiednie korzonki tylne drugiej (lewej) strony, to zwierzę ma porażoną kończynę prawą, wlecze ją za sobą, gdy się porusza, ale reaguje całem ciałem (z wyjątkiem kończyny prawej), gdy tę kończynę (prawą) uciskamy lub kłujemy; natomiast pozostaje zupełnie Óbojętnem i nie reaguje wcale, gdy się drażni lew ą kończynę, widać więc, że utraciło w niej wszelkie czue i e, choć nie jest ona wcale porażonv, zwierze ją zgina, porusza podczas lokomocyi tak jak przednie. [hasła pokrewne: ginekologia estetyczna, ultrasonografy, Neutrogena opinie ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Kora mózgowa

uż to samo przemawia za tem, Że kora mózgowa sama stanowi punkt zaczepienia podniety/ Drugi dowód mamy w trwwniu czasu nego podrażnienia. Jeżeli mianowicie oznaczymy czas, który upływa od chwili zadraznienia aż do ehwili 4iawienia się ruchu, to przekonamy się, Że przy drażnieniu kory mózgowej czas ten wynosi Średnio 0-065 sek., przy drażnieniu zaś białej […]

Wzgórek wzrokowy (Thalamus obticus)

Odro soezewkowate (N. lenticularis), między torebką wewnętrzno i zewnętrzn•ą podzielone jest przez guhstnneye białą na trzy warstwy szarej substancyi. Dwie wewnętrzne tworzą globus paltidîl$, zewnętrzna Ełgżnen. Komórki nerwowe wewnętrznej warstwy wehodzs} także w zwivek z gałązkami oboeznemi włókien projekcyjnych torebki wewnętrznej. Wzgó rek wzrokowy (thalamus opticus) otrzymuje włÓkna: 1) z kory mÓzgowej; przeehodz} one przez […]

Rdzeń przedłużony

Korzonki nerwowe. Każdy nerw rdzepięyygąceyna siwd w oma korzonka ruiUprzednim i tylnym (ryc. 12!). Korzonek przedni (6) wychodzi w postaci kilku wiązek z przednio-bocznej części rdzenia; kovzonek tylny (1) wychodzi jako wiązka z tylnej części rdzenia, przylegającej do tylnego rogu szarej substancyi. Oba zaś przedniej części półkuli móżdżku daje objayy analogiczne w przedniej kończynie.Widzieliśmy wyżej, […]

DevURL
Partnerzy serwisu: