Ostatnio komentowane:
Drogi ruchowe

Również wiadomą jest rzeczą, że tak dr ogi ruchowe, jak i drogi czuciowe w przebiegu swoim od mózgu ku obwodowi ule gają skrzy żowani u. Widzieliśmy bowiem, że po zniszczeniu pewnych części kory mózgowej lub dróg białej substancyi mózgu występuje porażenie ruchów i utrata czucia po przeciwległej stronie ciała, a drażni,’țę okolicę  kory mózgowej, otrzymuje […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Korzonki rdzenia

Prawo Bella. Na różnicę w roli fizyologicznej korzonków przednich i tylnych wskazał pierwszy w roku 1811 lekarz angielski Karol B ell a Mag en die (1822) za.pomocą doświadczeń dokładnie oznaczył kierunek przewodzenia obu tych rodzajów korzonków. Prawo okrešlaŔgęAlę_tych korzonków w przee I I a lub Bella-Mąg.ęA@iego, a opiewa ono: korzonki prze d wyłącznie Ț_uÔowe, k orz on ki za Ś tylne wyłącznie czuciowe. W owym czasie nie znano jeszcze innych nerwów odśrodkowych jak tylko te, które zdążają do mięśni prążkowanych i dlatego wszystkie nerwy odśroakowe uważano za nerwy ruchowe. Podobnie sądzono, Że niema innych nerwów dośrodkowych, prócz nerwów przewodzących Czucie. Obecnie wiemy, że obok nerwów ruchowygh, zaopatrujących mięŚJiie_ _prążkowaue istnieją jeszcze inne włókna nerwowe, przewodzące stapy gynne w kierunku ku obwodowi a to wydzielnicze i hamująee. Podobnie i oprócz włókien nerwów czuciowych są bezwątpienia i takie włókna przewodzące w kierunku ku układowi nerwowemu Środkowemu, które nie pośredniczą w powstawaniu ezuć świadomych. Dlatego możnaby obecnie sformułować prawo powyższe w ten korzonki rzednie ner w!) w rdzenioyyeh zawierają tzaś tylne w Ó na dośrodkowę, a wykazać je można zapomoeą następujących bardzo pięknyeh doświadczeń, których pierwsze przedstawienie przez Magendiego stanowi jeden z bardzo ważnych etapów w dziejach fizyologii uklxdu nerwowego. Odsłaniamy u zwierzęcia (n. p. w okolicy lędźwiowej rdzenia) jedną lub więcej par korzonków rdzenia i oddzielamy przednie korzonki od tylnych. Już na dotknięcie korzonka tylnego zwierzę żywo oddziaływa, a gdy go przecinamy, reakcya ta w formie silnyeh ruchów, skomlenia i t. d. wskazuje, że zwierzę czuje dotkliwy ból. A gdy słabe drażnienie mechaniczne lub elektryczne końca dośr odko we go tylnego korzonka. powoduje również żywą reakcyę, jako wyraz bolu, to najsilniejsze nawet drażnienie końca obwodowego, czy to mechaniczne, czy prądem elektrycznym nie powoduje wcale skurczów mięśni w kończynie zaopatrywanej przez dany korzonek. Wynika ci yy k orzonek zawiera włókna czuciowe, u i e zawiera zaś włókien ruchowych. Przecinamy następnie korzonek przedni. Podczas przecinania (w skutek wywołanego niem zadrażnienia) powstaje skurcz mi eś ni w odpowiedniej kończynie, natomiast brak zupełny objawów, któreby wskazywały, że przecięcie to spowodowało ból, Drażnienie końca dośrodkowego przeciętego korzonka przedniego pozostaje zupełnie bez skutku t, j. nie wywołuje żadnych objawów, drażnienie zaś obwodowego końca mechaniczne lub elektryczne, powoduje w mięśniach kończy PN takie same skurcze, jakie się otrzymuje przez drażnienie nerwu rugbowegq. Jeżeli przetniemy wszystkie korzonki przednie, zaopatrujące n. p. kończynę tylną jednej (przypuśćmy prawej) strony, i odpowiednie korzonki tylne drugiej (lewej) strony, to zwierzę ma porażoną kończynę prawą, wlecze ją za sobą, gdy się porusza, ale reaguje całem ciałem (z wyjątkiem kończyny prawej), gdy tę kończynę (prawą) uciskamy lub kłujemy; natomiast pozostaje zupełnie Óbojętnem i nie reaguje wcale, gdy się drażni lew ą kończynę, widać więc, że utraciło w niej wszelkie czue i e, choć nie jest ona wcale porażonv, zwierze ją zgina, porusza podczas lokomocyi tak jak przednie. [hasła pokrewne: ginekologia estetyczna, ultrasonografy, Neutrogena opinie ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Bezpieczny, zdrowy seks

W obecnych czasach, w naszej kulturze seks jest czymś normalnym. Granica wieku rozpoczęcia stosunków seksualnych stale się obniża. Często zdarza się tak, że ludzie idą do łóżka po pierwszej randce. A co gorsza zdarza się nawet przygodny seks na dyskotece, czy na imprezie, gdzie się kompletnie nie zna drugiej strony. Często seks jest zaspokojeniem pożądania. […]

Czynności odruchowe

U zwierząt wyższych droga przez korę mózgową z ich rozwojem staje się coraz bardzieł używaną, zmuw,enie jej się zwiększa, czynności odruchowe wykonywane przez ośrodki niższe przechodzą na plan drugi. Co więcej, odpowiednie pole wzrokowe dzieli się na części, które odpowiadają różnym częściom siatkówki. Zarówno badania anatomiczne i doświadczalne, jak i kliniczne spostrzeżenia wskazujtE, że ośrodek […]

Pęczki piramidowe

Wszedłszy do rdzenia pacierzowego, dążą także do rdzenia przedłużonego, gdzie tworzą sznur klinowaty (cuneatus). Włókna tych szlaków rozszczepiają się i otaczają komórki tworzące klinowate (n. cuneatus). 3. Pęczek móżdżko-rdz en i o wy (sp;no-cerebellaris) ryc. 123 (3) utworzony jest przez włókna endogemczne, które wychodzą z komórek ułożonych w szarej substancyi piersiowej i górnej lędźwiowej części […]

DevURL
Partnerzy serwisu: