Ostatnio komentowane:
Opinia na temat medycyny

Często spotykamy się z opinią, w jakiej dowiadujemy się, że kiedyś takich chorób, jaki dziś nie było. Jednakże osoby wypowiadające te słowa nie do końca są świadomi tego, o czym mówią. Ponieważ jak doskonale wiadomo kiedyś medycyna, nie była na tyle rozbudowanym obszarem. Skupiała się tylko na widocznych objawach, na odczuwalnym bólu, jak również i […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Międzymózgowie i środomózgowie

Aby głębiej jeszcze wniknąć w poznanie czasowego pvzebiegu procesów psychicznych, staramy się proces ten uczynić nieco zawilszym, każemy p, osobie badanej reagować dopiero, gdy nie jakakolwiek podnieta zadziała, lecz gdy zadziała pewna podnieta wybrana z kilku innych. I tak n. p. ma osoba badana sygnalizować, gdy zjawi się światło czerwone nie reagować, gdy zobaczy światło innej barwy. Tu już potrzeba pewnego zastanowienia się, które sprawia, że czas świadomej reakeyi staje się dłuższy w przybliżeniu dochodzi do 0•34”. Różnica ta (stosunkowo tu niewielka) staje się o wiele większą, gdy badana osoba sposobem reakcyi ma dawać znać, jakiego rodzaju podnietę dostrzegła. Jeżeli n. p. polecamy jej, aby gdy ujrzy światło czerwone dala znak przypuśćmy prawą ręką, a gdy ujrzy światło zielone, lewą, to czas świadomej reakcyi przedłuża się do O•1Ô4′”. Czas ten potrzebny do dokonania aktu wyboru musi tu być dłuższy. W pomiarach czasu reakcyi można iść jeszcze dalej i żądać już bardziej zawiłej pracy psychicznej. N. p. eksperymentator wymawia jakieś słowo, a badana osoba odpowiada na nie innem słowem, wyrażającem własność tego słowa lub wyraz asoeyacyjny i tak na słowo „krew” odpowiada „czerwona” „pies” „zwierzę” i t. p. Czas świadomej reakcyi zależy też od działania pewnych środków farmakologicznych, wpływających na układ nerwowy jak alkohol, kofeina i t. d., a nawet badanie czasu reakcyi po zastosowaniu tych środków ma pewne znaczenie dla poznania ich wpływu na układ nerwowy środkowy.  Ciałko Ciałko prążkowane składa się z kilku warstw szu•ej i białej substaneyi tworąeyeh j t}dro Ogoniaste (nucleus caudatus) toreb ke wewnętrzno (capsula interna), soczewkow ate (nucleus lenticularis) i torebkę zew n (capsula ea;tevna) przepływa prąd. Czas reakeyi Wynosi dla podniet wzrokowych  sluehowyeh  dla dotykowych (drażnienie elektryczne) 0’14 0•2/’ dla smakowych dla węchowych Czas reakcyi założy wysokim stopniu od indywidualności badanej osoby, od stopnia jej uwagi, od ćwiczenia, znużenia, wrażliwości drażnionego miejsca, siły podniety i t. d. Nie ulega wątpliwości, że te znaczne różnice między różnymi czasami reakeyi, jak w ogóle to długie trwanie całego czasu reakcyi zależy od samyeh procesów psychofizyeznych, nie zaś od procesów przewodzenia w włóknach nerwów obwodowych i układu środkowego.  Różnica w trwaniu czasu świadomej reakcyi dla różnego rodzaj_u wrażeń zmysłowygh zależy między innemi prawdopodobnie od różnicy w natężeniu zastosowanych podniet. Oznaczabowiem czas reakcyi dla jednego i tego samego zmysłu przy różnej sile podniety widzimy, że czas ten — w pewnych granicach — jest tem krótszy, im silniejszą jest podnieta. Tymczasem nie mamy wcale możności porównywania między sobą siły dwóch różnych co do jakości podniet n. p. siły podniety słuchowej ze siłą podniety wzrokowej lub dotykowej. Jeżeli jednak stosujemy podwywołaĆ wyobrażenie, które drogą kojarzenia budŕą cały kompleks innych wyobrażeń nagromadzonych dzięki działaniu .podniet dawniejszych tak, że dopiero po dłuższym ezy krótszym ezasie może stan czynny objąć i ośrodki psychomotoryczne i spowodowaó ruch. Z tego powodu tem trudniej określić i obliczyć z góry mającą nastąpić czynność dowolną u zwierząt, im wyżej rozwinięty jest stan psyehiezny mózgu. Jednak mimo to, dzięki pewnej regularnośei w działaniu dróg i ośrodków kojarzenia możemy niejednokrotnie u zwierząt i u człowieka przepowiedzieć, jaki będzie skutek danej podniety zewnętrznej. [patrz też: meydycna estetyczna, zielona kawa, nietrzymanie moczu ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Odruchy skórne i głębokie

Odruchy miejscowe powstają n ajczę4ciej pod wpływem podniet słabych. Gdy siła podniety wzrasta, obejmuje ruch odruchowycoraz większe grupy mięśni, przedewszystkiem tejsamej strony ciała, a później i strony przeciwległej. Po przecięciu n. p. rdzenia pacierzowego zwierząt ssących w części szyjnej drażnienie kończyny przedniej powoduje najpierw odruch drażnionej kończyny, potem kończyny tylnej tej samej strony i ogona; […]

Drogi dośrodkowe

Drogi dośrodkowe, yyghodząee z jednej półkuli mózgtvvzeehodzą po większej części przez T’lowę rdzenia tej samej strony, a się dopiero na tej wysokości rdzenia, gdzie go op Nby_przejśó do tyłyych korzonkÓw. ldtžc za włóknami czuciowemi w kierunku dośrodkowym t. j. kierunku, w którym przewodzą podnietę, powiemy, że włókna n er wów dośro d k owych, wchodzące […]

Czucia skórne

Atoli spostrzeżenia nowsze z dziedziny neuropatologii i doświadczenia na zwierzętach pogląd ten znacznie zmodyfikowały. Przekonano się n. p., że pęczki piramidowe u niższych ssaków są bardzo słabo rozwinięte, a u wyższych — jak n. p. u psów nie stanowiîl one jedynej drogi dla podniet ruchowych. Albowiem po przecięciu pęczków piramidowych na brzusznej powierzchni rdzenia przedłużonego […]

DevURL
Partnerzy serwisu: