Ostatnio komentowane:
Móżdżek

Zwolna objawy te ustępują, a po miesiącach pozostają z nich zaledwie ślady. \ Wycięcie całego m óż d žku powoduje podobne objawy podrażnienia jak opisane, tylko jeszcze silniejsze oraz bardzo wybitne objawy ubytku funkcyi, które Lu ci ani obserwował u psów i małp (obserwacye niektóre trwały przeszło dwa lata). Z początku zwierzę tak operowane nie […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Obszary kory mózgowej

W nowszych czasach stosowano i inne sposoby wyłączenia pewnych obszarów kory mózgowej, mające tę zaletę, że to wyłączenie mogło być tylko czasowe. Tu należy stosowanie na korę, mózgu rozczynu kokainy, lub miejscowe oziębienie kory (Tre ndel en b urg). Kokainizowanie lub oziębianie kory znosi jej czynIlość na czas działania kokainy względnie trwania oziębienia a nie działa na sąsiednie jej części, po usunięciu wpływu tych czynników ‘Îunkcyw kory znowu powraca. Metoda drażnieniapolega na tem, że drażni się różne 8kolice kory mózgowej i obserwuje się wywołane przez podnietę ruchy. Metodę tę zastosowali pierwsi Fritsch i Hi tzig na psach, rozszerzyli F errier i Horsley przez stosowanie jej u małp. Jako podniety używa się powszechnie prądu indukcyjnego, który stosuje się albo dwubiegunowo. westya ta posiada swoją nader ząimuiąeą historyę, która stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej interesujących rozdziałów z dziejów fizyologii i dlatego nie od rzeczy będzie pokrótce si? z nią zapoznać. Nauka o lokalizacyț_ę+yuggści kory gł@gowej niee XVIII i początek XIX którego możnaby nazwać twórcą. jej, gdyby nie okoliczność, Że jego twierdzenia nie były Oparte na Żadnych doświadczeniach lub prawdziwych Sț)OSłrzOŻOniaeh, lecz były wytworem bujnej jego wyobraŹnÎ. SpostrzeŻenie, Że jeden z jego kolegÓw szkolnych, który odznaczał się dobrą pamięcią, miał wypukłe oczy, naprowadziła go na myśl, Że pamięć musi usadowiona W Iłłataeh czołowych mózgu, Uw:łŻał mianowicie to wypuklenie oczu za następstwo silnego rozwoju płatów czołowych, które wypychają oczy z oczodołów. Wychodąc z tego spostrzeżenia, obserwował następnie różne zdolności i wlnśeiwośei różnych ludzi i badał kształt ich czaszek a na podstawie swoich obserwacyi utworzył naukę, którą nazwał ft.ęy_gJggț4, a która zyskała bu•dzo licznych zwolenników. Według tej nauki składać Się mitlł ‘_egNnnnęj ilości narądÓw zuŔńi6—odrębny w których uryieszezone zdolności czyli t. zw. poteneye. I tak odrÓŻniała frenologia w mózgu pamięci słowa, pymięei pyrz@yytukj, floyyiłyy, przez,ornoâgi, Chy, męstwa, miloŠei, șțrnoobroąy i t. d. Większe rozwinięcie pewnej zdolności u danego osobnika uważała ta nauka za następstwo znaczniejszego rozwoju odpowiedniego narzą.du kory mózgowej. A ponieważ taki znaczniejszy rozrost miejscowy mózgu za sobą większe wypuklenie odpowiedniej części czaszki, przeto nic prostszego, jak przez badanie czaszki każdego osobnika oznaczyć jego charakter i zdolności. Ja.ko wytwór fantazyi skończyła frenologia gzybko swoją role, od czasu, kiedy z inieyatywy Akademii franguskiej Flourens w r, 1822 ogłosił swe badania nad systemem nerwowym, należy uwaŻaĆ za pogrzeban}. W przeciwieństwie do nauki GąllȚ_xpąșĘedł Flourgns tak daleko, Że w o le nie Przyimował moŽliyości, Zdaniem jego mózg cały ma jednakow%} czynnoŚÓ, jest zjawisk psychicznych razem jako jedna całość. Zniszczenie pewnych eąśei mózgu pociąga za sobą, o ile_Țest znaczne, zmniejszenie ilościowe tej funlțgyfi, uppśledzezniszczenie obejmuje tylko erze” mózgu, to pozostała reszta tak sprawnie funkeye swoje spełniać moŻe, Że dany osobnik nie przedstawia Żadnych zmian funkeyonalnyeh. To zdanie Flourensa, oparte było na przypadkach zranienia mÓzgu, w których zbiegiem okoliczności uległy zniszczeniu takie eześei mózgu, gdzie rzeczywiście nie zlokalizowane jakieś pewne czynności. Ze względu na wielkie zasługi tego uczonego w badaniu układu nerwowego i z powodu reakeyi przeciw zdyskredytowanej nauce Galla, było zdanie Flourensa przez dziesi4tki lat uwaŻane niemal pewnik w nauce o fizyologii mózgu. [podobne: przedłużanie rzęs, odwodnienie, psycholog warszawa ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Drogi ruchowe

Również wiadomą jest rzeczą, że tak dr ogi ruchowe, jak i drogi czuciowe w przebiegu swoim od mózgu ku obwodowi ule gają skrzy żowani u. Widzieliśmy bowiem, że po zniszczeniu pewnych części kory mózgowej lub dróg białej substancyi mózgu występuje porażenie ruchów i utrata czucia po przeciwległej stronie ciała, a drażni,’țę okolicę  kory mózgowej, otrzymuje […]

Problemy z bezpłodnością

W ostatnim czasie w naszym kraju rodzi się coraz mniej dzieci. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze niektórzy decydują się bardzo późno na dziecko. Bowiem najpierw ważna jest kariera zawodowa, trzeba mieć odpowiednie mieszkanie. Jednak, jeśli czegoś bardzo się chce to może być później problem. Bowiem im się jest starszym tym mogą być większe problemy. Jeśli […]

Medycyna naturalna

Medycyna naturalna, wbrew pozorom wcale nie odchodzi w zapomnienie. Wiele osób poszukuje wokół siebie czegoś, co mogliby wykorzystać w leczeniu chorób. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się lecznicze błota i sole czy też zwykłe artykuły spożywcze. Dlaczego więc tak łatwo odchodzimy od naturalnych metod leczenia i sięgamy po farmaceutyki, w których tyle chemii? Być może z lenistwa, […]

DevURL
Partnerzy serwisu: