Ostatnio komentowane:
Pęczki piramidowe

Wszedłszy do rdzenia pacierzowego, dążą także do rdzenia przedłużonego, gdzie tworzą sznur klinowaty (cuneatus). Włókna tych szlaków rozszczepiają się i otaczają komórki tworzące klinowate (n. cuneatus). 3. Pęczek móżdżko-rdz en i o wy (sp;no-cerebellaris) ryc. 123 (3) utworzony jest przez włókna endogemczne, które wychodzą z komórek ułożonych w szarej substancyi piersiowej i górnej lędźwiowej części […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Ośrodek wzroku

Ośrodek wzroku jest w ścisłem l)olączeniu z ośrodkami motorycznymi, ktore zawiadują. ruchami oka. Drażnienie płatu potylicznego wywołuje sprzężony ruch obu oczu ku stronie półkuli drażnionej, skręcenie głowy w tę samą stronę, a zależnie od miejsca drażnionego zwrócenie obu oczu ku górze lub ku dołowi. Efekt ten otrzymujemy przez drażnienie ośrodka wzroku nawet i po wycięciu ośrodków psychomotorycznych oka, które znajdują się w placie czołowym. Wskazuje to, że ośrodek wzrokowy wywiera wpływ na ruchy oczu do pewnego stopnia samoistnie, a to za pośrednietwem ośrodków ruchowych, zawartych w zwojach podkorowych. W końcu można przez drażnienie płatu potylicznego wyyolaë także ruchy źrenicy (najczęściej rozszerzenie). Ośrodek SIUChU. Ośrodek słuchu z n Țjduje.ię według łggdyych zapatrywań przeważnej części fizyologów i netu•opatolopłacie skroniowym, Pierwsze doświadczenia na psach wykazały, że wycięcie obu płatów skroniowych pociąga za sobą zupełną głuchotę, a wycięcie tego płatu w jednej półkuli głuchotę po stronie przeciwległej, Drażnienie płatu skroniowego wywołuje ruchy małżowiny usznej, zapewne jako wynik powstałych wrażeń słuchowych. Nie brak jednak doświadczeń, w których mimo wycięcia płatów skroniowych psy oddziaływały na podniety słuchowe, a nawet tresowane poprzednio psy wykonywały wydawane im rozkazy tak, jak przed operacyą z tą tylko różnicą, że podnieta potrzebna do wywołania reakeyi musiała obecnie być silniejszą. Podobny rezultat dały analogiczne doświadczenia wykonane na małpach. Z tego wynikałoby, że ośrodek słuchu znajduje snę nietyłko w płacie skroniowym, lecz także i w innej nieznanej dotąd części kory mózgowej, choć drogi nerwowe prowadzące z nerwu słuchowego są w tym płacie najbardziej skoncentrowane. Spostrzeżeniy kliniczne stwierdzone żadnej że ośrodek słuchu znajduje się. u człowieka właśnie y TA a ęie s 113). Z badań anatomiczwemi wywołane, nie może •też zauważyć braku takich stanóy, niedostaje mu_poprostu tego narządy, którym by ten brak mógł poznać, Zresztą ślepota wywołana zniszczeniem ośrodka wzrokowego różna jest zupełnie od Ślepoty spowodowanej chorobą oka lub nerwu wzrokowego. Zniszczenie ośrodków wzrokowych sprowadza absolutnej ślepety. Człowiek taki Właściwie widzi, ale niefrst w stanie poznać tego, eo widzi. Stźłn t{iki szczególnie powstaje wtedy, gdy zniszczeniu ulegnie nie garn ośrodek wzrokowy, lecz włókna nerwowe, łączące go z innemi częściami kory mózgowej, Ăv których mieszczą się inne ośrodki sensoryczne, ośrodki, które umożebniają zużytkowanie otrzymanych wrażeń. Wrażenia, które odbieramy zapomocą zmysłów, nie są nigdy tak proste, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Weźmy n. p. tak prostą podnietę, jaką jest iskra, która znajdzie się w naszem polu widzeniu. Otwymamy w tym razie nietyłko wrażenie wywołane samym punktem świecącym, ale rozróżnimy też jego barwę, ocenimy jego odległość od oka, położenie jego w przestrzeni i t. p. Oczywiście ta różnorodność skladowych części, z której składa się powstałe tu wyobrażenie, każe nam pyzyjąć współudział kilku ośrodków. [więcej w: domowe sposoby na trądzik, żywność, gabinet lekarski ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Rdzeń pacierzowy

W labiryncie sie urządzenia, które uważamy za aparat oȚ)wodowy zmysłu statycznego, informującego nas o położeniy ciała względem poziomu. W rzeczywistości wpływ podniet dochoclzących z labiryntu do móżdżku musi być bardzo znaczny, co wynika już z tego, że zniszczenie labiryntu pociąga za sobą objawy bardzo podobne do objawów wywołanych uszkodzeniami móżdżku. Ze rażnienie n erwÓw dośrodkowych […]

Problemy z bezpłodnością

W ostatnim czasie w naszym kraju rodzi się coraz mniej dzieci. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze niektórzy decydują się bardzo późno na dziecko. Bowiem najpierw ważna jest kariera zawodowa, trzeba mieć odpowiednie mieszkanie. Jednak, jeśli czegoś bardzo się chce to może być później problem. Bowiem im się jest starszym tym mogą być większe problemy. Jeśli […]

Zdrowe serce

Wiele ludzi ignoruje ryzyko choroby serca. Życie w ciągłym biegu, nadmiar stresu oraz niewłaściwe odżywianie są pierwszym krokiem w stronę choroby serca. Wiele dolegliwości typu skok ciśnienia, ból w mostku czy nerwica bagatelizujemy, aż do momentu pierwszego poważnego incydentu związanego z naszym sercem. Jest to zazwyczaj stan przedzawałowy lub nadciśnienie, które nie pozwala nam normalnie […]

DevURL
Partnerzy serwisu: