Ostatnio komentowane:
Transplantologia

To, co kiedyś było niemożliwe, obecnie dzięki nauce jest. Tak jest z medycyna. Dzięki temu, że robi się corocznie wiele badań, to coraz więcej chorób jest odpowiednio leczonych. Naukowcy często poświęcają swoje życie, aby odkryć szczepionkę, bądź lek na określoną chorobę. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z takiego faktu, że kiedyś umierano na zwykłą […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Doświadczenie Stensona

September 3rd, 2016

Za przewodzeniem czucia dotyku i bólu także i przez szarą substancyę przemawia też i wynik doświadczenia Stensona, które znosi oba rodzaje czucia, a w którem zmiany odżywcze spowodowane ustaniem krążenia dotyczą tylko komórek nerwowych, podcząs gdy biała substancya pozostaje nietkniętą,  Czucie  Drogi nerwowe czucia ciepłoty mają u człowieka przebieg analogiczny z przebie giem dróg czucia bólu tak, że po zniszczeniu wymienionych wyżej dróg nerwowych występuje utrata czucia ciepła i zimna równocześnie z utratą czucia bólu. Te drogi zatem także wcho(Izą do tylnych rogów szarej substancyi, stąd dostają się do przeeiwległego sznura bocznego, w którym wstępują ku górze. Czu cie mięśni owe. Obserwacye kliniczne przemawiają  za tem, że gi czucia głębokiego czyli mięśniowego (czucie położenia, ruchów, siły) przebiegają przedewszystkiem w szn ur ach tylny Ch. Są cierpienia rdzenia (wiąd rdzenia czyli tabes), w których zniszczeniu ulegają sznury tylne, a w których mimo zachowania czucia dotyku występuje upośledzenie czucia położenia końezyn i bezład ruchów. Objawy te przemawiają właśnie za zniesieniem ezueia głębokiego. Obok sznurÓw tylnych niewątpliwie ęczek móżdžkoțvo-rdzeniôwy i wiązka Go wersa biorą ważny udział w przewodzeniu czucia mięśniowego. Drogi te — jak wiemy — kończą się w móżdżku; o ile zatem w wykonywaniu ruchów dowolnych potrzeba kontroli tych ruchów za pośrednictwem Świadomych wrażeń czucia. mięŚniowego, muszą stany czynne z móżdżku przejść zapomocą poznanych wyżej połączeń do kory mózgowej. Drogi ezueia mięśniowego przebiegają w rdzeniu nie skrzyżowane, a te, które wchodzą do móżdżku, pozostają również po tej samej stronie. Dopiero w dalszym przebiegu ku mózgowi przeehodzą na stronę przeeiwleglăț. Rdzeń pacierzowy jako narząd ośrodkowy. Czynność rdzenia pacierzowego nie ogranicza się tylko do przewodzema podniet do mózgu i z mózgu; rdzeń także bardzo ważne zadauțę jako narząd centraln.y, posiadaj s amodziel n ość. Wskazuje już to budowa anatomiczna, przedewszystkiem obecność szarej substangyi, której składniki wszakże zawsze występują tamrŔTzłe odbywa się Śyynność t. zw. ośrodkowa, dalej, że rdzeń pacierzowy nie cieńczeje tak jak pień nerwu obwodowego w miarę jak oddaje gałązki, lecz zachowuje prawie jednaką grubość do końca, a w części szyjnej i lędźwiowej posiada nawet znaczne zgrubienia. Coraz cieńszemi ku dołowi stają się tylko te części sznurów białej substancyi, które poznaliśmy jako drogi mózgowe. Więcej jeszcze Iliż rozważania anatomiczne dowodzą liczne objawy otrzymane w badaniach fizyologicznych, że rola rdzenia pacierzoweggM4ko n avządu ośrodkowego jest znaczna. Przedewszystkiem zaś okazuje zwierzę po odeięgiu rdzenia od mózgu wybitne zjawiska odruchowe. Ośrodki odruch owe r aueniA. ogólnej fizyologii układu nerwowego zajmowaliśmy się zjawiskami odruchowemł, jako podstawowemi czynnościami tego układu. Tu pozostaje nam omówić te odruchy, których siedzibą jest rdzeń kręgowy, Po przecięciu rdzenia kręgowego pod przedłużonym można u żaby przez drażnienie skóry otyzymać regularne i skojarzone odruchy obronne, które tak mało różnią się od ruchów dowolnych, że niektÓrzy autorowie (Pfliiger) skłonni byli przyjmować istnienie w rdzeniu przejawów psychieznych. Pod obne odruchy możemy wywołać także u zwierząt ssących po przecięciu rdzenia pacierzowegc) w końcžynacb, których nerwy odchodzą poniżej miejsca przecięcia. Odruchy te w ogólnoŚci przedstawiają się jako ruchy zborne i noszą cechy ruchów niewątpliwie celowych. [hasła pokrewne: stomatolog rzeszów, oczyszczanie organizmu, ultrasonografy ]

Badanie przewodzenia czucia dotyku

September 3rd, 2016

Badanie przewodzenia czucia dotyku szczególnie napotyka na znaczne trudności i dało wyniki dotąd niepewne. pliwości zdaje się nie ulega, że ważny udział biorą w przewodzeniu czucia tego szn ury tylne rdzenia, których zniszczenie vueezywiście wywołuje zaburzenia w czuciu dotyku, jakkolwiek niezupełnie je znosi. Przebieg dróg czucia dotyku jest — jak się zdaje — różny w rdzeniu człowieka i tych zwierząt, które eksperymentatorom służyły do badań porównawczych, i stąd pochodzą sprzeczności w zapatrywaniach różnych autorów. Na podstawie bogatego materyału klinicznego, zestawionego przez Petróna, można powiedzieć, że nerwy czucia skórnego mają część ,ȚLc włókien przebiega w tylnych sznurach jako długi szlak niežkrzyżostł to głównie włókna przewodzące czucie ucisku; reszta przechodzi z tylnego rogu szarej substancyi do drugiej połowy rdzenia tak, że następuje zupełne skrzyżowanie ich w linii środkowej. Po skrzyżowaniu wchodzą te drogi do sznurów bocznych i zdąžają ku bocznej (lateralnej) połowie tego sznura, szlaki jednak w górnej części rdzenia pozostają w środkowej (medyalnej) połowie tak, że następuje stopniowe przesuwanie się dróg wymienionych ku obwodowi. Drogi te odpowiadają w części włóknom wiązki Gow ersa. Dawniejsze za,patływanie Sch iffa, Że wyłącznymi przewodnikami czucia dotyku sty sznury tylne, Że po ich przeeieeiu (w rdzeniu psa), następuje utrata tego ezueia i Że odwrotnie po przecięciu całego rdzenia z wyj}tkiem sznurów tylnych czucie to nienaruszone, obalone zostało doświadczeniami nowszemi (głównie Bikelesa i Borehertu). Czu c i e b Ó I u przewodąb o e z me i to przeciwległeî strony rdzenia, drogi więgvșy.ueiowe krzyżujtț się również bezpośrednio po wejściu do rdzenia. Połączenie Sznura boeznego z włóknami korzonków przychodzi tu także do skutku za pośrednictwem szarej substaneyi, z czego oczywiście wynika, Że i szara substanc a rdzenia bierze udział w przewodzeniu ozucia bólu (ja i czucia dotyku). Dzieje się to w ten sposób, że włókna tylnych korzonków ończą się w tylnych rogach szarej substąneyi a z komórek tylnych rogów wychodztž szlaki wtórorzędne’które zdążają ao sznurów bocznych drugiej polowy rdzenia i to, jak kliniezne spostrzeżenia pouczają, zewnętrznej częśei tych sznurow. Nieprawdopodobnem jest zapatrywanie Schiffa, że jedyną drogą przewodžeńia—ožiićîŕnjólu w rdzeniu stanowi szara.ubgtancya. Po przecięciu bowiem całej szarej substaneyi wraz z białą, z pozostawieniem jednego sznura bocznego, ezueie bólu było w obu kończynach utrzymane (Bikeles). Znane też są przypadki chorobowe, w których mimo zupełnego zniszezenia szarej substancyi w górnej części rdzenia Czucie bólu było zachowane. Doświadczenia Sehiffa, w których się okazało, że po przecięeiu całego rdzeIlia pozostawienie choćby mostka szarej substaneyi wystarcza do przewodzenia czucia bólu, że jednak przewodzenie tego czucia ulega znacznemu opóźnieniu, rzucają pewne światło na sposób naszego pojmowania przewodzenia w rdzeniu. Doświadczenia te mianowieie wykazują, że po przecięciu białej substancyi przewodzenie w rdzeniu napotyka na znaczny opór. Musiłuyuateunvnosić z tego, że wyżej opisana droga pvzewodzenia l)rzez substanęyę szarą i sznury oczne przedstawia najbardzieryyszlifowane, najczęściej a łupże nawet w warunkach prawidłowych jedynie używany szlak, który też stawia przewodzeniu nąjłynîgjszy opór. Po przecięciu białej substaneyi pozostają drogi złożone, kŕÓłkłe połączenia, które zadanie przewodzenia spełniają, a w których przewodzenie odbywa się z daleko większym oporem. [hasła pokrewne: stomatolog rzeszów, oczyszczanie organizmu, ultrasonografy ]

Przeczytaj też:
Czucia skórne

Atoli spostrzeżenia nowsze z dziedziny neuropatologii i doświadczenia na zwierzętach pogląd ten znacznie zmodyfikowały. Przekonano się n. p., że pęczki piramidowe u niższych ssaków są bardzo słabo rozwinięte, a u wyższych — jak n. p. u psów nie stanowiîl one jedynej drogi dla podniet ruchowych. Albowiem po przecięciu pęczków piramidowych na brzusznej powierzchni rdzenia przedłużonego […]

Ciałka czworacze (Corpora quadrigeminaj)

z zmysłem wzroku i słuchu i pośredniczą_y ruchach wy w oływ an yeh wrażeni ami wzr oko w e ryg. Mianowicie przednia para wzgórków zawiera ośrodki ruchowe dla mię śni gałki ocznej i mięśni wewnętrznych oka (tęczówki i ciałka rzęskowego). Drażnienie przednich wzgórków powoduje ruchy Źrenicy, oczopląs czyli drżenie gałek ocznych (nystagmus), podnoszenie powiek górnych […]

Medycyna naturalna

Medycyna naturalna, wbrew pozorom wcale nie odchodzi w zapomnienie. Wiele osób poszukuje wokół siebie czegoś, co mogliby wykorzystać w leczeniu chorób. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się lecznicze błota i sole czy też zwykłe artykuły spożywcze. Dlaczego więc tak łatwo odchodzimy od naturalnych metod leczenia i sięgamy po farmaceutyki, w których tyle chemii? Być może z lenistwa, […]

DevURL
Partnerzy serwisu: