Ostatnio komentowane:
Wizyta u ginekologa

Mimo tego, ze medycyna prężnie przesuwa się do przodu, to i tak wiele kobiet unika podstawowych badań. Niejednokrotnie można spytać przypadkowa kobietę, kiedy była ostatnio u ginekologa to odpowiada, że jak rodziła dziecko, a to było dwudziesta lat temu. Także nie należy brać przykładu z takich osób tylko należy przynajmniej raz do roku udać się […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Pola kory mózgowej

Pola kory mózgowej, z których wychodzą włókna wieńcowe i w których znajduŔ się z. ośrodki psychosensoryczne i psychomotoryczne, zajmują na półkuli mózgowej człowieka mniej więcej jedną trzecią część całej powierzchni, Między temi polami znajdują się rozlegle miejsca, które nie mają bezpośredniego związku z włóknami nerwowemi dośrodkowemi ani tei nie wychodzą z nich podniety ruchowe; toteż zniszczenie pewnych partyi kory nie pociąga za sobą ani wyraźnych ściśle zlokalizowanych zmian czucia ani też porażeń. Z tego, cośmy dotąd już o czynności kory mózgowej poznali, wynika niewątpliwie, że w wymienionych tu częściach kory znajdują się ośrodki koj arze nia j n e, W ośrodkach tych przychodzi do skutku połączenie i niejako opracowanie wrażeń otrzymanych drogą nermienia słyszanych słów pozostaje nienaruszoną. Mięśnie służące do artykulacyi mowy nie są porażone, gdyż chory taki może nimi się posługiwać do wykonywania innych funkeyi n. p. mimiki, żueia, połykania, nawet może dmuchać, gwizdać, śpiewać. Nie może tylko wykonywaó tych skomplikowanych ruchów, któreby się złożyły regularne dźwięki artykułowane słów. Powstaje u niego wyobrażenie mowy, sam jednak wyobrażenia udzielić nie może otoezeniu. nie może sam mówić ani powtarzać słyszanych i dobrze rozumianych słów, słowem jestto znowu szczególna forma duchowego porażenia narzędzi mowy. Ośrodek gensoryezny i ośrodek motoryczny mowy ze sobą złączone włóknami nerwowemi, utrzymująeemi Śeisly związek między nimi. Włókna te przechodzą wzdłuż t. zw. wyspy (insula) od tylu ku przodowi, być może nietyłko w białej substaneyi tej okolicy, lecz także w korze samej. Jeżeli to połączenie ulegnie przez sprawę chorobową przerwie, powstaje t. zw. p ara fazy a. Chory taki zarówno przy dowolnem mówieniu, jak i powtarzaniu słyszaNi.ych słów mówi co innego, niż chce. Słysząc zaś sam własne słowa, wie o tem i okazuje, że źle mówi, nie może jednak połączyć zgodnie wyobrażenia sensorycznego danego słowa z potrzebnem do wypowiedzenia F wyobrażeniem motorycznem. Zmiany Chorobowe mowy po zniszczeniach kory mdzgowej bywają często o wiele bardziej skomplikowane niż tu przedstawiono, eo nas zmusza do przyjęcia, Że pyrÓcz wymienionych dwóch ośrodków mowy znąjdują się w korze mózgowej (lewej półkuli) jeszcze inne ośrodki z tamtymi w ścisłym zwityku. Ośrodki mowy są w związku nietyłko z drogami i ośrodkami słuchowymi ale talGë i ž wzrokowymi i dotykowymi. Wyobra;enie słowa powstaje bowiem nietyłko :pod wpływem słuchu, ale także pod wpływem wraŻeń wzrokowych, szczególnie wyobraŻenie słowa czytanego. Analogicznie do ośrodka słuchowego mowy istnieje taki ośrodek wzrokowy, którego zniszczenie sprawia, Że chory nie może nazwać widzianych przedmiotów, a może to uczynić. gdy ktoś słowo dane wypowie lub gdy ten przedmiot pozna przez dotyk. Zniszczenie tego ośrodka, albo przerwanie dróg ł’4ezvyeh ten ośrodek z innymi ośrodkami mowy, pociągnie też najczęściej za sobą niemożność czytania (ale.cia). (Ośrodek czytania ryc. 113). Obrazy wzrokowe liter nie wywołuj:} wtedy przez kojarzenie odpowiednich obrazów pamięciowych tych słów, które one Może się to tyezyĆ nietyłko liter ale n. p. także cyfr lub nut muzycznych. Wreszcie jako analogiezny do motorycznego ośrodka mowy znamy ogrodek motoryczny pisania, którego zniszczenie powoduje utratę zdolności pisania (agraphia). Ośrodek ten leży obok ośrodka psychomotorycznego kończyny górnej, utraciwszy mowę i nauczywszy się ponownie mówić (prawą pólkulą), doznało nowego krwotoku w półkuli prawej i Odtąd utraciło zdolność mÓwiema na zawsze (Exner). [patrz też: olej konopny, olejek tamanu, dieta i zdrowie ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Zdarzenia na rynku

Zdarzenia, jakie występowały na naszym rynku, doprowadziły do sytuacji, w jakich to, nie do końca wierzymy wiedzy, jak również i kompetencji lekarzy. Co za tym idzie z pokolenia na pokolenie, co raz to bardziej zniechęcamy się do korzystania z usług powyższego obszaru. Ponieważ wychodzimy z założenia, że mogą oni pogorszyć stan, w jakim się znajdujemy. […]

Odruchy skórne i głębokie

Odruchy miejscowe powstają n ajczę4ciej pod wpływem podniet słabych. Gdy siła podniety wzrasta, obejmuje ruch odruchowycoraz większe grupy mięśni, przedewszystkiem tejsamej strony ciała, a później i strony przeciwległej. Po przecięciu n. p. rdzenia pacierzowego zwierząt ssących w części szyjnej drażnienie kończyny przedniej powoduje najpierw odruch drażnionej kończyny, potem kończyny tylnej tej samej strony i ogona; […]

Ośrodki sensoryczne

Jeszcze bardziej widocznem to się staje, gdy oceniamy wrażenie wzrokowe wywołane przez przedmiot jakiś, którego wyobrażenie powstaje z większego szeregu wrażeń nietyłko wzrokowych ale i innych. Wyobrażenie pomarańč ezy składa się nietyłko z wrażeń wzrokowych, i to różnorodnych, (kształt, wielkość, barwa, bryłowatość) ,ale i dotykowych, węchowych i smakowych, z których każde też jeszcze jest złożone. […]

DevURL
Partnerzy serwisu: