Ostatnio komentowane:
Tylny ośrodek kojarzenia

Jeżeli podnieta dosięgnie ośrodków motorycznych i wywoła w nich stan czynny, wtedy wyrazi się on we formie impulsu Odśrodkowego, jako wyładowanie najczęściej w postaci ruchu dowolnego. Na to wyładowanie ma wpływ stan, w jakim się znajdują w danej chwili wszystkie ośrodki kory mózgowej; toteż ruch dowolny jest co do istoty swojej o wiele bardziej skomplikowany […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Posts Tagged ‘medycyna i czycie dotyku’

Badanie przewodzenia czucia dotyku

Saturday, January 6th, 2018

Badanie przewodzenia czucia dotyku szczególnie napotyka na znaczne trudności i dało wyniki dotąd niepewne. pliwości zdaje się nie ulega, że ważny udział biorą w przewodzeniu czucia tego szn ury tylne rdzenia, których zniszczenie vueezywiście wywołuje zaburzenia w czuciu dotyku, jakkolwiek niezupełnie je znosi. Przebieg dróg czucia dotyku jest — jak się zdaje — różny w rdzeniu człowieka i tych zwierząt, które eksperymentatorom służyły do badań porównawczych, i stąd pochodzą sprzeczności w zapatrywaniach różnych autorów. Na podstawie bogatego materyału klinicznego, zestawionego przez Petróna, można powiedzieć, że nerwy czucia skórnego mają część ,ȚLc włókien przebiega w tylnych sznurach jako długi szlak niežkrzyżostł to głównie włókna przewodzące czucie ucisku; reszta przechodzi z tylnego rogu szarej substancyi do drugiej połowy rdzenia tak, że następuje zupełne skrzyżowanie ich w linii środkowej. Po skrzyżowaniu wchodzą te drogi do sznurów bocznych i zdąžają ku bocznej (lateralnej) połowie tego sznura, szlaki jednak w górnej części rdzenia pozostają w środkowej (medyalnej) połowie tak, że następuje stopniowe przesuwanie się dróg wymienionych ku obwodowi. Drogi te odpowiadają w części włóknom wiązki Gow ersa. Dawniejsze za,patływanie Sch iffa, Że wyłącznymi przewodnikami czucia dotyku sty sznury tylne, Że po ich przeeieeiu (w rdzeniu psa), następuje utrata tego ezueia i Że odwrotnie po przecięciu całego rdzenia z wyj}tkiem sznurów tylnych czucie to nienaruszone, obalone zostało doświadczeniami nowszemi (głównie Bikelesa i Borehertu). Czu c i e b Ó I u przewodąb o e z me i to przeciwległeî strony rdzenia, drogi więgvșy.ueiowe krzyżujtț się również bezpośrednio po wejściu do rdzenia. Połączenie Sznura boeznego z włóknami korzonków przychodzi tu także do skutku za pośrednictwem szarej substaneyi, z czego oczywiście wynika, Że i szara substanc a rdzenia bierze udział w przewodzeniu ozucia bólu (ja i czucia dotyku). Dzieje się to w ten sposób, że włókna tylnych korzonków ończą się w tylnych rogach szarej substąneyi a z komórek tylnych rogów wychodztž szlaki wtórorzędne’które zdążają ao sznurów bocznych drugiej polowy rdzenia i to, jak kliniezne spostrzeżenia pouczają, zewnętrznej częśei tych sznurow. Nieprawdopodobnem jest zapatrywanie Schiffa, że jedyną drogą przewodžeńia—ožiićîŕnjólu w rdzeniu stanowi szara.ubgtancya. Po przecięciu bowiem całej szarej substaneyi wraz z białą, z pozostawieniem jednego sznura bocznego, ezueie bólu było w obu kończynach utrzymane (Bikeles). Znane też są przypadki chorobowe, w których mimo zupełnego zniszezenia szarej substancyi w górnej części rdzenia Czucie bólu było zachowane. Doświadczenia Sehiffa, w których się okazało, że po przecięeiu całego rdzeIlia pozostawienie choćby mostka szarej substaneyi wystarcza do przewodzenia czucia bólu, że jednak przewodzenie tego czucia ulega znacznemu opóźnieniu, rzucają pewne światło na sposób naszego pojmowania przewodzenia w rdzeniu. Doświadczenia te mianowieie wykazują, że po przecięciu białej substancyi przewodzenie w rdzeniu napotyka na znaczny opór. Musiłuyuateunvnosić z tego, że wyżej opisana droga pvzewodzenia l)rzez substanęyę szarą i sznury oczne przedstawia najbardzieryyszlifowane, najczęściej a łupże nawet w warunkach prawidłowych jedynie używany szlak, który też stawia przewodzeniu nąjłynîgjszy opór. Po przecięciu białej substaneyi pozostają drogi złożone, kŕÓłkłe połączenia, które zadanie przewodzenia spełniają, a w których przewodzenie odbywa się z daleko większym oporem. [hasła pokrewne: stomatolog rzeszów, oczyszczanie organizmu, ultrasonografy ]

Przeczytaj też:
Objawy po narkozie

Z takiemi ostrożnościami przeprowadzone badania, w których wycinano części okolicy psychomotorycznej, stwierdziły przedewszystkiem rezultaty osiągnięte metodą drażnienia eo do rozmieszczenia i Ścisłego umiejscowienia ośrodków psychomotorycznych, a zatem przekonały, że rzeczywiście z ośrodków tych wychodzą impulsy do ruchów do odpowiednich grup mięśniowych przeciwleglej połowy ciała. Ale oprócz tego pozwoliły nam objawy występująee po takiej ekstyrpacyi bliżej […]

Opinia na temat medycyny

Często spotykamy się z opinią, w jakiej dowiadujemy się, że kiedyś takich chorób, jaki dziś nie było. Jednakże osoby wypowiadające te słowa nie do końca są świadomi tego, o czym mówią. Ponieważ jak doskonale wiadomo kiedyś medycyna, nie była na tyle rozbudowanym obszarem. Skupiała się tylko na widocznych objawach, na odczuwalnym bólu, jak również i […]

Ośrodki sensoryczne

Jeszcze bardziej widocznem to się staje, gdy oceniamy wrażenie wzrokowe wywołane przez przedmiot jakiś, którego wyobrażenie powstaje z większego szeregu wrażeń nietyłko wzrokowych ale i innych. Wyobrażenie pomarańč ezy składa się nietyłko z wrażeń wzrokowych, i to różnorodnych, (kształt, wielkość, barwa, bryłowatość) ,ale i dotykowych, węchowych i smakowych, z których każde też jeszcze jest złożone. […]

DevURL
Partnerzy serwisu: