Ostatnio komentowane:
Korzonki rdzenia

Prawo Bella. Na różnicę w roli fizyologicznej korzonków przednich i tylnych wskazał pierwszy w roku 1811 lekarz angielski Karol B ell a Mag en die (1822) za.pomocą doświadczeń dokładnie oznaczył kierunek przewodzenia obu tych rodzajów korzonków. Prawo okrešlaŔgęAlę_tych korzonków w przee I I a lub Bella-Mąg.ęA@iego, a opiewa ono: korzonki prze d wyłącznie Ț_uÔowe, k […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Rdzeń pacierzowy

W labiryncie sie urządzenia, które uważamy za aparat oȚ)wodowy zmysłu statycznego, informującego nas o położeniy ciała względem poziomu. W rzeczywistości wpływ podniet dochoclzących z labiryntu do móżdżku musi być bardzo znaczny, co wynika już z tego, że zniszczenie labiryntu pociąga za sobą objawy bardzo podobne do objawów wywołanych uszkodzeniami móżdżku. Ze rażnienie n erwÓw dośrodkowych powoduje stany czynne w móżdżku, wykazały doświadczenia (Becka i Bikelesa), w których badano prądy czynnościowe móżdżku. Okazało się mianowicie, że jeżeli pełłłezymy móżdżek z galwanometrem, to podczas drażnieniw nerwów dośrodkowych zarówno kończyn tylnych jak i przednich powstają wyraźne prądy czynnościowe w korze móżdżky, szcąegÔJnie robaka. -—-—błŔGiadezenia z wycięciem jednostronnem móżdżku, oraz z badaniem prądów Czynnościowych wykazały, że każda półkula móżdżku stoi w związku z obiema połowami ciała, Że jednak wpływ na tę samą stronę Ciała jest przeważający, a zatem odmiennie niż wpływ półkul mózgowych. Badanie lokalizacyi móżdżku, t. j. badanie, CZY pewne części móżdżku stoją. w związku tylko z pewnemi częściami ciała, podobnie, jak Się to rzecz ma z czynnością kory mózgowej, zajmowało w ostatnich ezasach licznych autorów- Doświadczenia niektórych z nich (Rynberk, Rothmann i w których psom wycinano pojedyncze płatki móżdżku, przemawiają za taką lokalizacyą. Zgodnych jednak wyników co do znaczenia kory móżdżku badania dotąd nie dostarczyły. Według doświadczeń Becka i Bikelesa .yygîęgie tylnej okolicy półkul móżdżku powoduje objawy bezładu w końY’4YYie tylnej tej samej stronynvyeięcie 345dzenia w za wielkiem przywodzeniu (addukcyi) (krzyżowanie) i odwodzeniu (abdukcyi) kończym Słowem, głównym objayęyy_yvygyęgiy móżdżku jest bezład, który. nazywamy. bezładem móżdżkowym (gła– OL” 12 Tia cerebellaris). Oprócz tego występuje drżenie całego ciała, szczególnie zaś podobnie według Lucianiego występuje osłabienie mięŚni (asthe i zniesienie napięcia mięśni gatonia). Zwierzę jest leniwe, apatyczne, nuży się łatwo. Oprócz opisanych objawów ruchowych obserwuje się u zwierząt po wycięciu móżdżku lub jego części także zaburzenia czucia migśniowego i stawowego, prawłe zupełnie takie same jak te które występują po zmszczeniaeh okolicy psychomotorycznej kory mózgowej (patrz str. 319). Pies tak operowany ustawia częstokroć kończynę w nieprawidłowej pozycyi, sztucznie nadanego położenia nieprawidłowego nie poprawia i t. d.Metoda drażnienia kory móżdżku celem oznaczenia jej ezynności nie doprowadziła do żadnych wyników. Ażeby otvzymaÓ jakiekolwiek ruchy ciała przez drażnienie kory móżdżku, musi stosować prądy bardzo silne, które niewątpliwie rozszerzają się na części sąsiednie, jak ciałka czworacze, rdzeń przedłużony i t. d. Drażnienie zaś kory móżdżku środkami chemicznymi n. p. strychniną (Beck i Bikeles) jest zupełnie bezskuteczne. Z tego zatem należy wnosić, że kora móżdżku jest zupełnie niepobudliwą. [podobne: plomby gwarancyjne, meydycna estetyczna, ginekolog ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Zdrowe serce

Wiele ludzi ignoruje ryzyko choroby serca. Życie w ciągłym biegu, nadmiar stresu oraz niewłaściwe odżywianie są pierwszym krokiem w stronę choroby serca. Wiele dolegliwości typu skok ciśnienia, ból w mostku czy nerwica bagatelizujemy, aż do momentu pierwszego poważnego incydentu związanego z naszym sercem. Jest to zazwyczaj stan przedzawałowy lub nadciśnienie, które nie pozwala nam normalnie […]

Ukąszenia, użądlenie

Człowiek ukąszony przez zwierzę powinien skonsultować się z lekarzem, bowiem może się to wiązać z wieloma niebezpiecznymi dla zdrowia a nawet życia konsekwencjami. Podstawowa wiedza na temat następstw takich wypadków powinna być znana każdemu z nas. Warto również zapoznać się z wiedzą na temat pierwszej pomocy. Kiedy już zostaniemy ukąszeni przez zwierzę należy się zastanowić […]

Drogi ruchowe

Również wiadomą jest rzeczą, że tak dr ogi ruchowe, jak i drogi czuciowe w przebiegu swoim od mózgu ku obwodowi ule gają skrzy żowani u. Widzieliśmy bowiem, że po zniszczeniu pewnych części kory mózgowej lub dróg białej substancyi mózgu występuje porażenie ruchów i utrata czucia po przeciwległej stronie ciała, a drażni,’țę okolicę  kory mózgowej, otrzymuje […]

DevURL
Partnerzy serwisu: