Ostatnio komentowane:
Ośrodki psychomotoryczne. Wyniki metody drażnienia.

U małpy zajmuje okolica psychomotcvy•yeząA. ya powierze ni wypukłej półkuli z akręt grodkowv przedni (,gqrus centralis anterior), jako tęż.QȚzytykajtŁetł do niego część dwóch Przechodzi nadto na strongwrzyśgpglkoyą (medyalną), zajmująo ezęśó zaĘrętu samym obszarze, przedstawiającym całą okolicę psychomotoryezną, pojedyncze części zawiadują ruchami oddzielnych grup mięśni. y Najniżej umieszczone są ośrodki mięśni twavzy, języka i krtani. Ośrodki […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Schorzenia móżdżka

Charakterystycznymi objawami, które u ezlo wieka występu.W_ w przebiegu schorzeń móżdżku, są za wroty głowy i bezład móżdżko wy, j. chód chwiejny, zygzakowaty, silna abdukcya, wyrzucenie kończyn poza zamierzony ruch i t. d. Objawów wybitnych zaburzenia czucia stawowego i mięśniowego podobnych do opisanych wyżej u zwierząt nie stwierdzono. Zauważyć jednak należy, Że znane są przypadki, w których przy sekcyi skonstatowa.no dość rozlegle zniszczenie móżdżku, a za życia nie było przedtem żadnych stałych objawów utraty funkeyi. Zgadza się to i z doŚwiadczeniami na zwierzętach, że funkcye jednej części mÓżdżku może w zupełności objąć inna. Jakkolwiek doświadczenia Lucianiego nie we wszystkiem zostały przez innych badaczy potwierdzone, możemy jednak na podstawie obserwowanych objawów z pewnośehț twierdzić, Że A)óżdżek w Wiera bitny I na ruchy ciała, a w szezególności wielkie znaczenie w okładnem regulowaniu țygIyyyghŔw. Do móżdżku dochodzą drogą nerwów dośrodkowych liczne podniety, pod 344 warstw a j czyli molekularna lub ziarnista zawiera mȚłe komórki gwieździ s te, kt.óĘyeh wypustki osiowe doehodzt} do warstwy molekularnej zewnętrznej: Nadto zawieraj} nieregularne komórki G 01 gie g o, które poezștek nitkom Osiowym, tworącym synapsy z wypustkami Włókien C aj al a. Nadto zawiera ta warstwa komórki gleju. Biała substaneya, znajdująca się pod koł%} zawiera liczne włókna odśrodkowe dośrodkowe, z wymienionych tu komÓrek szarej substaneyfi, względnie do nieh doehodąee. Oprócz szu•ej substaneyi kory mózgowej posiada jeszcze móżdżek nagromadzenia szarej substancyi wewnątrz, które odróżnić moŻna jako (nuncleus medî«lis , jwdra boczne Trzednie i tylne (nn. lateraleg anter. et post.) zewnętrzne (nn. externi). tych j@er; nosącyeh zreszt4 u człowieka różne nazwy jak corpu.s dentatgon, embolus, leus globosus, nuncleus tygmenti, z włÓknuni białej substaneyi mÓŻdŽku nie jest dostatecznie znany. DO poznania Czynności móżdżku zdążano temi samemi m tocłami, które służĄ. do studyowania lokalizaeyi ezynnošci półkul mózgowyeh, ł. j. drogą wycinania. całego lub ezęŚei móżdżku, metodą drażnienia, badaniem prądów ezynnośeiowyeh, wreszcie obserwowaniem objawów zboczeń funkcyi u ludzi, dotkniętych chorobą móżdżku. Objawy po całkowitej lub częściowej ekstyrpaeyi móżdżku są nader charakterystyczne, ich dokładne studyowanie zawdzięczamy głównie Lucianiemu i Munkowi. Należy odróżnić objawy występujące bezpośrednio po operacyi i utrzymujące się jeszcze krótki czas po niej od zmian funkcyi, które pozostają stale. W pierwszym okresie po wycięeitl jednej półkuli móżd ż ku występują jako objawy podrażnienia niepokój, kurcze toniczne w kończynach po stronie operacyi, skręcenie tułowia ku tej samej stronie, toczenie się około długiej osi ciała ku stronie zdrowej, zez oczny (strabigmpłs i Objawy te trwają około tygodnia a towarzyszą im jako objawy ubytku funkeyi: atonia i osłabienie mięśni po stronie operacyi tak, że zwierzę bez oparcia nie może stać ani chodzić. [podobne: plomby gwarancyjne, meydycna estetyczna, ginekolog ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Badanie przewodzenia czucia dotyku

Badanie przewodzenia czucia dotyku szczególnie napotyka na znaczne trudności i dało wyniki dotąd niepewne. pliwości zdaje się nie ulega, że ważny udział biorą w przewodzeniu czucia tego szn ury tylne rdzenia, których zniszczenie vueezywiście wywołuje zaburzenia w czuciu dotyku, jakkolwiek niezupełnie je znosi. Przebieg dróg czucia dotyku jest — jak się zdaje — różny w […]

Korzonki rdzenia

Prawo Bella. Na różnicę w roli fizyologicznej korzonków przednich i tylnych wskazał pierwszy w roku 1811 lekarz angielski Karol B ell a Mag en die (1822) za.pomocą doświadczeń dokładnie oznaczył kierunek przewodzenia obu tych rodzajów korzonków. Prawo okrešlaŔgęAlę_tych korzonków w przee I I a lub Bella-Mąg.ęA@iego, a opiewa ono: korzonki prze d wyłącznie Ț_uÔowe, k […]

Pola kory mózgowej

Pola kory mózgowej, z których wychodzą włókna wieńcowe i w których znajduŔ się z. ośrodki psychosensoryczne i psychomotoryczne, zajmują na półkuli mózgowej człowieka mniej więcej jedną trzecią część całej powierzchni, Między temi polami znajdują się rozlegle miejsca, które nie mają bezpośredniego związku z włóknami nerwowemi dośrodkowemi ani tei nie wychodzą z nich podniety ruchowe; toteż […]

DevURL
Partnerzy serwisu: