Ostatnio komentowane:
Kora mózgowa

Z badań anatomicznych Pleehsiga wynika, Że u płodu i dziecka wystepowanîe myeliny w korze mÓzgowej odbywa si? w pewnym stałym porządku. W danej chwili rozwoju dziecka  na półkulach pewne ezęŔei kory mózgowej z już zakończonym procesem myelinizaeyi, podczas gdy w innych proces ten si? jeszcze nie rozpoeął, a w Innych znowu jest ten proces mniej […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Tylny ośrodek kojarzenia

Jeżeli podnieta dosięgnie ośrodków motorycznych i wywoła w nich stan czynny, wtedy wyrazi się on we formie impulsu Odśrodkowego, jako wyładowanie najczęściej w postaci ruchu dowolnego. Na to wyładowanie ma wpływ stan, w jakim się znajdują w danej chwili wszystkie ośrodki kory mózgowej; toteż ruch dowolny jest co do istoty swojej o wiele bardziej skomplikowany niż odruch. W przeciwstawieniu do odruchów nie zawsze można wskazać, czy dany ruch dowolny poprzedziła bezpośrednio jakaś podnieta zewnętrzna; owszem stale działające podniety zewnętrzne  Ośrodki asoeyacyjne zajmują na każdej półkuli mózgowej 3 różne obszary, mianowicie: I) obszar Czykow y ozy li prze 2) yy.sepkowy czyli średni i 3) obszar ty_l IVY, który obejmuje części płatów ciemieniowego, potylicznego i skroniowego. Zależnie od swoich poląezeń ma każdy z wymienionych obszarów kojarzennych inne zadania w opracowywaniu wrażeń zmyslowyeh. P łat c zol o wN. Schorzenia kory mózgowej płatów czołowych u człowieka połączone są w niektórych przypadkach z wyraźną zmiaru usposobienia i charakteru, bardzo często też z wybitnem upośledzeniem inteligencyi, nie pociąga jednak za sobą zaburzeń czucia lub ruchów. Także i u zwierząt, którym usunięto oba płaty czołowe mózgu, zauważono wyraźne objawy upośledzenia inteligencyi i zmianę w usposobieniu. Psy przedtem łagodne, po operacyi stają się zlośliwymi, są silnie podrażnione, za zbliżeniem się człowieka, do którego przedtem były przyzwyczajone, warczą, rzucają się na niego i kąsają. Przytem ruchy ieh są niezręczne, trudno im przytrzymać k04ó rzuconą, potykają się lub ślizgają przy chodzeniu i t. d. Podobnie zauważono i n małp po wycięciu płatów czołowych pogorszenie się usposobienia i obniżenie inteligencyi. Tylny ośrodek kpjarzenia. Następstwo zniszczenia kory mózgowej i substaneyi białej w zakresie tylnego ośrodka kojarzenia obiawia się friko mniej lub więcej wyraźna duchowa; o ile zniszczeniu uległa także odpowiednia część (gyrčd8 angularis) półkuli lewej występuje też i aleksya (p. str. 330).Człowiek dotknięty ślepotą odbiera wrażenia świetlne, lecz nie poznź!ie przedmiotów i osób swego otoczenia, albowiem brak u niego zdolności kojarzenia, które jest koniecznem dla zrozumienia tego eo widzi. Wzrokowe obrazy pamięciowe częściowo pozostały, nie mogą. jednak być wywołane przez wraŻenia wzrokowe z powodu braku połączeń z ośrodkiem wzrokowym, podczas gdy ze strony innych zmysłÓw mo}.emy je wywołać. Chory taki n. 11. nie pomaje po twarzy osoby, należącej do jego najbliższej rodziny, lecz poznaje ją, zaraz, gdy kto wymieni jej imię, Ze wszystkiego, cośmy poznali o czynności ośrodków zmysłowych i asocyaeyjnyeh, nożna sobie wyobrazić, jaki jest podkład fizyologiezny czynności psychicznych. Liczne połączenia pomiędzy tymi ośrodkami jednej i drugiej kategoryi, umożebniają wspólne ich działanie i na tem polega jednolitość czynności kory mózgowej. Podstawę każdej czynności psychicznej tworzy wyobr aże- wów dośrodkowych a powstałych w ośrodkach czuciowych, stąd też otyzymują podnietę ośrodki ruchowe. Tu przerabiają: się wrażenia w wyobrażenia i wyższe kompleksy psychiczne, słowem tu niewątpliwie znajduje się podstawa anatomiczna czyn psychicznych. Jako takie pola ośrodków kojarzenia uważamy głównie płaty cz ołowy, znaczną c zę ść, płatu ciemieniowego i korę podstawy mÓzgu. U zwierząt pola te w przeciwstawieniu do sfery ściśle psychomotoryeznej i psychosensoryeznej są tem mniejsze, na ; im niższym stopniu rozwoju ich mózg Się znajduje. Pola asoeyacyjne były przedmiotem szczegółowych badań FI e eh s i g a, który przekonał się, że w rozwoju mózgu włókna tych pól najpóźniej ze wszystkich innych otrzymują osłonki rdzenne; włókna zaś białej substaneyi zdaniem Fleehsiga nie osiągają pierwej swej pełnej funkcyi, póki nie dostają osłonki rdzennej. Zgadza się to z zn anym faktem, że kojarzenie myśli stanowi najpóźniejszą fazę w rozwoju dziecka.[patrz też: meydycna estetyczna, zielona kawa, nietrzymanie moczu ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Choroby onkologiczne

W naszym kraju bardzo dużo osób ma problemy ze zdrowiem. Nie tylko osoby starsze, ale coraz częściej chorują dzieci osoby w młodym wieku. Nie od dziś wiadomo, że obecnie wiele osób ma powikłania onkologiczne. W mediach można sporo usłyszeć, że rak wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczony. Jednak wiele osób lekceważy bóle. Tak nie powinno […]

Odruchy skórne i głębokie

Odruchy miejscowe powstają n ajczę4ciej pod wpływem podniet słabych. Gdy siła podniety wzrasta, obejmuje ruch odruchowycoraz większe grupy mięśni, przedewszystkiem tejsamej strony ciała, a później i strony przeciwległej. Po przecięciu n. p. rdzenia pacierzowego zwierząt ssących w części szyjnej drażnienie kończyny przedniej powoduje najpierw odruch drażnionej kończyny, potem kończyny tylnej tej samej strony i ogona; […]

Odruchy rdzeniowe

Odruchy rdzeniowe podzielić możemy ze względu na narząd wykonawczy na takie, w których występuje czynność mięśni szkieletu i takie, w których narządem wykonawczym są mięŠnie gładkie lub gruczoły. Pierwsze nazywamy odruchami animalnymi, drucrłe. wegetacyjnymi; te zaś zależnie od tego, czy wchodzą w czynność mięśnie gładkie, czy gruczoły, nazywamy odruchami trzewiowymi lub wy n 1 czy […]

DevURL
Partnerzy serwisu: