Ostatnio komentowane:
Zjawisko zwyrodnienia następowego

Zjawisko zwyrodnienia następowego dało się też wyzyskać i w badaniach doświadczalnych w ten sposób, że wycina się pewne części mózgu lub przecina się pewne drogi nerwowe łączące mózg z rdzeniem albo wreszcie nacina się częściowo sam rdzeń pacierzowy i bada się następnie przebieg zwyrodnienia w rdzeniu. Badaniom tym przyszła w pomoc i metoda Nissla, polegająca […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Wzgórek wzrokowy (Thalamus obticus)

Odro soezewkowate (N. lenticularis), między torebką wewnętrzno i zewnętrzn•ą podzielone jest przez guhstnneye białą na trzy warstwy szarej substancyi. Dwie wewnętrzne tworzą globus paltidîl$, zewnętrzna Ełgżnen. Komórki nerwowe wewnętrznej warstwy wehodzs} także w zwivek z gałązkami oboeznemi włókien projekcyjnych torebki wewnętrznej. Wzgó rek wzrokowy (thalamus opticus) otrzymuje włÓkna: 1) z kory mÓzgowej; przeehodz} one przez torebkę wewnętrznî}; 2) Od jądra smukłego i klinowatego (nucleus gracihs, nucteus cuneatus) przeciwległej połowy rdze. nia przedłużonego; włókna te tworzw drugi dośrodkowy neuron dróg wstępujących rdzenia pacierzowego ; 3) z przeciwległej szypułki móżdżkowej (Corpus dentatun pedunculi cerebelli)•, 4) z pasma wzrokowego (tractus opticus); 5) z nerwu trój dzielnego (n. trigeminu.s). KomÓrki nerwowe wzgÓrka wzrokowego daj:} początek włóknom, które przechodząc przez białą substxncyg, siegąją aż do wszystkich płatów kory mózgowej. Włókna te tworzą trzeci odcinek dośrodkowych neuronów a miedzy niemi ważn} rolę odgryv,qłją. włókna zdążaj s}ee do sfery wzrokowej. C i tłła kolankowate (corpora geniculat«) składają si? równieŻ z komórek włókien nerwowych, z ktbryeh jedna ezeŠ6 (biegrn}ea przez ciało kolankowate zewn.) prowadzi włókna do sfery wzrokowej kory mózgowej, druga zaś (eiało kolankowate wewnętrzne) jest w związku ze sferami słuchowemi obydwóch półkul. Ciałka guadrigęnłin@ tylne składąi%} sie z białej substancyi, w której wnętrzu znajdują sie komórki nerwowe, odbierające włókna nerwu słuchowego. Przednie zaś ciałka czworacze składaj} się z warstw włókien nerwowych i komórek. Komórki te dostają włókna z szlaków Gowersn i z obydwóch pasm wzrokowych. Włókna pochodąee z komórek przednieh giałek czworaczych do nerwu okoruchowego (ocutomotorîus). Środomózgowie zawiera prócz nerwów trzeciego, czwartego i doĄâikowego ruchowego kory on ka p i } t ego. Już doświadczenia z wycięciem półkul mózgowych mogły nas przekonać, że tym niższym częściom mózgowia właściwe są pewne dość wybitne jeszcze czynności samodzielne. Przedewszystkiem fakt, Że zwierzęta nawet tak wysoko stojące jak Pies, mogą po usunięciu półkul mózgowych jeszcze wykonywać zawile ruchy lokomocyjne, wskazuje, że u z naj owa Ć się muszą ośro@ki m otoryczne zdolne o synergicznego działania i utrzymywania ruchów zborgyglł. Z własnego też doświadczenia wiemy, że mimo zupełnego odwrócenia ŚwiadomoŚci, która jest przecież wynikiem czynności kory mózgowej, jesteśmy w stanie wykonywać ogromny szereg bardzo zawiłych ruchów. Z tych spostrzeżeń jakoteż i z danych, których nam do.’ starczają przedstawione powyżej stosunki anatomiczne. Nucleus caudatug składa się z komórek nersvowyeh, do których dochodą gał}zki oboczne włókien piramidowych, przebiegających obok w torebce wewnętrznej, a które początek włóknom, dochodzącym do komórek mostu Varola. T orebke wewnętrzną dzielimy na czę46 przednią, kolano (genu) i tylną. Na przekroju poprzecznym ezeŚĆ przednia leży miedzy jądrem ogo• niastem i soczewkowatem, kolano miedzy ogoniastem a wzgórkiem wzrokowym, część zaś tylna między wzgórkiem wzrokowym a fr}drełn soczewkowatem. Torebka wewnetrznțț_zawiera włókna dośrodkowe (thalamo-corticates), które biegną przez tylną jej cześć i także rozszerzaj4 si? ku przodowi, mieszasię z włóknami odśrodkowemi; włókna te odśrodkowe są to włókna projekeyjne komórek piramidowych Bełza zawartych w okolicy psychomotorycznej kory mózgowej. W nąibardziej ku przodowi wysunietej części torebki wewnętrznej oraz w tylnej jej eześei, znajdują sie włókna, które komunikują z przeciwległą półkulą móżdżku. Nadto biegną w tylnej części torebki wewnętrznej włókna tworzące promienistość (radiatio optiea); przewaŻna cześć tych włókien pochodzi z komórek wzgórka wzrokowego i ciałka kolankowatego (corpus genieulatum) (trzeci odcinek neuronów wzrokowych) i dąży przez koron? pro niety minimalne, które jeszcze najlepiej ze sobą porównywać wolno, to okazuje się, że czas reakcyi — oczywiście stosunkowo długi jest dla wszystkich zmysłÓw prawie jednaki. Dla zmysłu dotyku wynosi słuchu 0•337” dla wzroku 0•331”. Czas reakcyi dla podniet smakowych i węchowych jest w ogóle o wiele dłuższy, prawdopodobnie dlatego, że dłuższego czasu na to potrzeba, aby ciało woniejące lub wywołujące wrażenie smakowe zetknęło się bezpośrednio z komórkami zmysłowemi. [hasła pokrewne: rutinoscorbin forum, gabinet ginekologiczny, naturalne suplementy diety ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Pola kory mózgowej

Pola kory mózgowej, z których wychodzą włókna wieńcowe i w których znajduŔ się z. ośrodki psychosensoryczne i psychomotoryczne, zajmują na półkuli mózgowej człowieka mniej więcej jedną trzecią część całej powierzchni, Między temi polami znajdują się rozlegle miejsca, które nie mają bezpośredniego związku z włóknami nerwowemi dośrodkowemi ani tei nie wychodzą z nich podniety ruchowe; toteż […]

Zdrowy tryb życia

Duży postęp technologiczny, bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Słuchając opowieści starszych pokoleń można usłyszeć, że dawniej ludzie nie mieli takiego komfortu jak obecnie. Kiedyś nie było kolei, autobusów, samochodów. Ludzie praktycznie wszędzie poruszali się pieszo. Rarytasem był koń oraz odpowiedni wóz. Do szkół chodzono pieszo, większość osób pracowało na polu. Obecnie jest to nie […]

Ziołolecznictwo

Wbrew pozorom, że zioła odchodzą do lamusa, to ponad połowa populacji na świecie uznaje stosowanie ziół za swój podstawowy sposób leczenia. Po zioła sięgamy ochoczo. Z roku na rok coraz więcej osób przekonuje się do leczenia naturalnością. Znudziła nam się chemia i farmaceutyki, które niszczą nasz organizm. Z jednej strony leczą nasze schorzenie, z drugiej […]

DevURL
Partnerzy serwisu: