Ostatnio komentowane:
Pola kory mózgowej

Pola kory mózgowej, z których wychodzą włókna wieńcowe i w których znajduŔ się z. ośrodki psychosensoryczne i psychomotoryczne, zajmują na półkuli mózgowej człowieka mniej więcej jedną trzecią część całej powierzchni, Między temi polami znajdują się rozlegle miejsca, które nie mają bezpośredniego związku z włóknami nerwowemi dośrodkowemi ani tei nie wychodzą z nich podniety ruchowe; toteż […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Zjawisko zwyrodnienia następowego

Zjawisko zwyrodnienia następowego dało się też wyzyskać i w badaniach doświadczalnych w ten sposób, że wycina się pewne części mózgu lub przecina się pewne drogi nerwowe łączące mózg z rdzeniem albo wreszcie nacina się częściowo sam rdzeń pacierzowy i bada się następnie przebieg zwyrodnienia w rdzeniu. Badaniom tym przyszła w pomoc i metoda Nissla, polegająca na poznaniu, że po przecięciu włókien nerwowych występuŔ też i cha rakterystygyg zmiagy w komórkach nerwowych, z których włókna te biorą początek. Eksperymentalne zaś badanie przewodzenia w rdzeniu odbywa się w ten sposób, że wykonywa się częściowe, ściśle ograniczone pyzeeięcia rdzenia i bada się, czy nastąpi utrata czucła, jakiego rodzaju i stopnia ono będzie, który obszar powierzchni czuciowej ona obejmie, oraz czy wystąpi porażenie i których grup mięśni ono dotyczy. Badanie przebiegu dróg ruchowych odbywa się w tych wypadkach także i w ten sposob, że drażnimy okolicę psychomotoryczną kory mózgowej, by z reakcyi przekonać się, czy jakie włókna ner wowe odśrodkowe zostały przez daną operacyę przerwane, Ponieważ badanie czucia — szczególnie różnego rodzaju czucia — napotyka u zwierząt na znaczne trudności, posługują się badacze dla zbadania przebiegu dróg dośrodkowych w tych razach Śledzeniem zmian przedmiotowych, wywołanych przez drażnienie nerwów dośrodkowych jak obserwacyą czynności serca i ciśnienia krwi (Woroszyłow, Bikeles), rozszerzenia źrenic, wydzielania śliny, dalej obserwowaniem zwiewząt tresowanych i wreszcie badaniem prądów czynnościowych. W tych wszystkich doświadczeniach musi badanie fizyologiezne iść w ścisłej łączności z anatomicznem, którego zadaniem jest dokładne określenie miejsca przeciętego i ewentualnie także skonstatowanie, w których szlakach rdzenia wystąpiło zwyrodnienie następowe. Drogi ruchowe. Liczne doświadczenia z częściowem przecięeiem rdzenia przekonały, że AĘggi ruchowe głównie i prawię_yyłącznie przebiegaŔ przez sznury boczne białej substangyi. Przecięcie bowiem sznurów bocznych znosi r u eAîY stronie         zaś psychomotorycz nej kory mózgoygj styjg.ię również bezskuteczn em po zniszczeniu sznurów bocznych na całym przekroju. Ponieważ włókna nerwowe wychodzące z okolicy psy chomotoryeznej kory mózgowej, dalej przez torebkę wewnętrzn{l (capsula interna), skrzyżowawszy się po największej częw rdzeniu przedłużonym, dą.żA potem jako LPęgzki piramidowe boczne przez boczne sznury rdzenia i stanowią następnie główne połączenie z ruchowymi komórkami przednich rogów (które dają początek przednim korzonkom), przeto od dawna przyjęło się zapatrywanie, że p or aż e nie ruehów wywołane przez przecięcie nurów boeznygh jest następstwem zniszczenia pęczków ir amidowy Ch. Stąd też uważa się powszechnie pęczki p ira• mi do we jako szlaki dla ruchów dowolny eh, których najftviększa część skrzyżowana w decu.syąt@.yramidum biegnie przez sznury boczne, niewielka zaś część (i to tylko w górnej części rdzenia pacierzowego) nieskrzyżowana dąży przez sznury przednie jako t. zw. piramidowe przednie i to częściowo pozostają po tej samej stronie, częściowo przechodzą do komórek ruchowych przeeiwległej połowy rdzenia. [patrz też: Oliwka dla dzieci Johnson, olejowanie włosów, oliwka w żelu johnsons baby ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Problemy z bezpłodnością

W ostatnim czasie w naszym kraju rodzi się coraz mniej dzieci. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze niektórzy decydują się bardzo późno na dziecko. Bowiem najpierw ważna jest kariera zawodowa, trzeba mieć odpowiednie mieszkanie. Jednak, jeśli czegoś bardzo się chce to może być później problem. Bowiem im się jest starszym tym mogą być większe problemy. Jeśli […]

Drogi dośrodkowe

Drogi dośrodkowe, yyghodząee z jednej półkuli mózgtvvzeehodzą po większej części przez T’lowę rdzenia tej samej strony, a się dopiero na tej wysokości rdzenia, gdzie go op Nby_przejśó do tyłyych korzonkÓw. ldtžc za włóknami czuciowemi w kierunku dośrodkowym t. j. kierunku, w którym przewodzą podnietę, powiemy, że włókna n er wów dośro d k owych, wchodzące […]

Złamania kończyn

Praktycznie każdy, chociaż raz w życiu miał coś złamanego. Wiek nie wybiera. Może to być dziecko, osoba w średnim wieku, czy starsza. Złamać nogę czy rękę można w różny sposób. Największy odsetek złamań odnotowuje się w okresie zimowym, gdzie są śliskie chodniki, ulice i inne powierzchnie na dworze. Dlatego warto zima mieć antypoślizgowe buty, aby […]

DevURL
Partnerzy serwisu: