Ostatnio komentowane:
Czasowy przebieg procesów psycho-fizycznych

W badaniu procesów psy chicznych po większej części jesteśmy ograniczeni do obserwacyi introspektywnych, podmiotowych. Bardzo szczupłe są metody badania przedmiotowego tych zjawisk a do nieh należy w pierwszym rzędzie określenie ich czasowego przebiegu, czyli mierzenie t. zw. czasu świądomęj re ȚĘeyi. Czas świadomej reakcył jestto czas, który upływa od chwili zadziałania podniety na jeden z […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Zjawisko zwyrodnienia następowego

Zjawisko zwyrodnienia następowego dało się też wyzyskać i w badaniach doświadczalnych w ten sposób, że wycina się pewne części mózgu lub przecina się pewne drogi nerwowe łączące mózg z rdzeniem albo wreszcie nacina się częściowo sam rdzeń pacierzowy i bada się następnie przebieg zwyrodnienia w rdzeniu. Badaniom tym przyszła w pomoc i metoda Nissla, polegająca na poznaniu, że po przecięciu włókien nerwowych występuŔ też i cha rakterystygyg zmiagy w komórkach nerwowych, z których włókna te biorą początek. Eksperymentalne zaś badanie przewodzenia w rdzeniu odbywa się w ten sposób, że wykonywa się częściowe, ściśle ograniczone pyzeeięcia rdzenia i bada się, czy nastąpi utrata czucła, jakiego rodzaju i stopnia ono będzie, który obszar powierzchni czuciowej ona obejmie, oraz czy wystąpi porażenie i których grup mięśni ono dotyczy. Badanie przebiegu dróg ruchowych odbywa się w tych wypadkach także i w ten sposob, że drażnimy okolicę psychomotoryczną kory mózgowej, by z reakcyi przekonać się, czy jakie włókna ner wowe odśrodkowe zostały przez daną operacyę przerwane, Ponieważ badanie czucia — szczególnie różnego rodzaju czucia — napotyka u zwierząt na znaczne trudności, posługują się badacze dla zbadania przebiegu dróg dośrodkowych w tych razach Śledzeniem zmian przedmiotowych, wywołanych przez drażnienie nerwów dośrodkowych jak obserwacyą czynności serca i ciśnienia krwi (Woroszyłow, Bikeles), rozszerzenia źrenic, wydzielania śliny, dalej obserwowaniem zwiewząt tresowanych i wreszcie badaniem prądów czynnościowych. W tych wszystkich doświadczeniach musi badanie fizyologiezne iść w ścisłej łączności z anatomicznem, którego zadaniem jest dokładne określenie miejsca przeciętego i ewentualnie także skonstatowanie, w których szlakach rdzenia wystąpiło zwyrodnienie następowe. Drogi ruchowe. Liczne doświadczenia z częściowem przecięeiem rdzenia przekonały, że AĘggi ruchowe głównie i prawię_yyłącznie przebiegaŔ przez sznury boczne białej substangyi. Przecięcie bowiem sznurów bocznych znosi r u eAîY stronie         zaś psychomotorycz nej kory mózgoygj styjg.ię również bezskuteczn em po zniszczeniu sznurów bocznych na całym przekroju. Ponieważ włókna nerwowe wychodzące z okolicy psy chomotoryeznej kory mózgowej, dalej przez torebkę wewnętrzn{l (capsula interna), skrzyżowawszy się po największej częw rdzeniu przedłużonym, dą.żA potem jako LPęgzki piramidowe boczne przez boczne sznury rdzenia i stanowią następnie główne połączenie z ruchowymi komórkami przednich rogów (które dają początek przednim korzonkom), przeto od dawna przyjęło się zapatrywanie, że p or aż e nie ruehów wywołane przez przecięcie nurów boeznygh jest następstwem zniszczenia pęczków ir amidowy Ch. Stąd też uważa się powszechnie pęczki p ira• mi do we jako szlaki dla ruchów dowolny eh, których najftviększa część skrzyżowana w decu.syąt@.yramidum biegnie przez sznury boczne, niewielka zaś część (i to tylko w górnej części rdzenia pacierzowego) nieskrzyżowana dąży przez sznury przednie jako t. zw. piramidowe przednie i to częściowo pozostają po tej samej stronie, częściowo przechodzą do komórek ruchowych przeeiwległej połowy rdzenia. [patrz też: Oliwka dla dzieci Johnson, olejowanie włosów, oliwka w żelu johnsons baby ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Kora mózgowa

uż to samo przemawia za tem, Że kora mózgowa sama stanowi punkt zaczepienia podniety/ Drugi dowód mamy w trwwniu czasu nego podrażnienia. Jeżeli mianowicie oznaczymy czas, który upływa od chwili zadraznienia aż do ehwili 4iawienia się ruchu, to przekonamy się, Że przy drażnieniu kory mózgowej czas ten wynosi Średnio 0-065 sek., przy drażnieniu zaś białej […]

Odruchy skórne i głębokie

Odruchy miejscowe powstają n ajczę4ciej pod wpływem podniet słabych. Gdy siła podniety wzrasta, obejmuje ruch odruchowycoraz większe grupy mięśni, przedewszystkiem tejsamej strony ciała, a później i strony przeciwległej. Po przecięciu n. p. rdzenia pacierzowego zwierząt ssących w części szyjnej drażnienie kończyny przedniej powoduje najpierw odruch drażnionej kończyny, potem kończyny tylnej tej samej strony i ogona; […]

Okresowe badania lekarskie

W każdym kraju świata a zatem również i w Polsce wszystkich pracowników (niezależnie od tego, na jaką umowę są zatrudnieni) obowiązują rygorystyczne badania okresowe wykonywane, co dwa lub trzy lata w zależności od tego, w jakiej branży jest zatrudniona konkretna osoba. Wówczas takie badania okresowe pozwolą utrzymać takiego pracownika w pełnym zdrowiu. Co jest szczególnie […]

DevURL
Partnerzy serwisu: